Anonymous Vocational High School – Čeština

Anonymous Vocational High School

Respondent: dřívější ředitel školy

Země: Rumunsko

Mentorské programy - Mezigenerační dialog - Interakce a empatie

 


Shrnutí

V naší snaze o ideální vzdělávací prostředí, kde je základem vzdělávání dětí kolegiální spolupráce a kooperace, se často setkáváme s problémy pramenícími z rozdílů a odlišností mezi mladými a zkušenými učiteli. K řešení těchto problémů může být účinným nástrojem pro podporu spolupráce a překlenutí generační propasti zavedení mentoringového programu.

Dobře zrealizovaný mentorský program hraje zásadní roli při podpoře spolupráce, řešení věkové dynamiky a podpoře větší jednoty pedagogického sboru. Tím, že program usnadňuje porozumění, zlepšuje komunikaci a bojuje proti věkové diskriminaci, umožňuje učitelům spolupracovat, využívat silné stránky každé generace a vytvářet prostředí příznivé pro vzdělávání a růst dětí.

Generační propast

 • Mentorský program si uvědomuje existenci propasti mezi mladými začínajícími učiteli a učiteli, kteří se blíží k důchodu.
 • Tím, že program spojuje mladší učitele se zkušenými mentory, vytváří příležitosti pro porozumění a vzájemný respekt napříč generacemi.
 • Mladší učitelé mohou těžit z vedení a moudrosti svých mentorů, zatímco mentoři se mohou učit z nových pohledů a inovativních přístupů svých svěřenců."

Posílení komunikace

 • Mentorský program aktivně podporuje efektivní komunikaci mezi učiteli různých věkových skupin.
 • Mentoři slouží jako rádci nejen v oblasti pedagogiky, ale také v podpoře komunikačních dovedností.
 • Prostřednictvím pravidelných mentorských setkání mohou učitelé rozvíjet účinnější komunikační strategie a budovat stmelený a spolupracující pedagogický sbor.

Kontroverzní diskuse a spory

 • Mentorský program poskytuje organizovanou platformu pro otevřené diskuse a usnadňuje konstruktivní dialog.
 • Mentoři a svěřenci mohou vést smysluplné rozhovory, vyměňovat si názory a získávat poznatky z různých perspektiv.
 • Tím, že program podporuje respektující diskusi, pomáhá zmírňovat konflikty a podporuje harmoničtější pracovní prostředí.

Řešení věkové diskriminace

 • Mentorský program vytváří prostředí vzájemné podpory a porozumění a snižuje diskriminaci na základě věku.
 • Tím, že podporuje interakci a empatii, pomáhá odbourávat stereotypy a mylné představy o jednotlivých generacích.
 • Mentoři mohou mladším učitelům poradit, jak se vypořádat s problémy, kterým čelí, zatímco jejich svěřenci mohou nabídnout nové pohledy, které zpochybní zažité představy.

Kvalitní mentorské programy mají zapálené koordinátory, obětavé lidi s vedoucím postavením, dokonce i lidi z vedení, dobré znalce komunikačních technik a dovedností pro řešení konfliktů. Koordinátor mentorského programu musí být esem mentoringu, bez ohledu na materiální či profesní výhody, jedním z hodných vzorů k následování.

Mentorský program je " podnikem" v oblasti rozvoje důvěry, péče o rozvoj druhých a respektu v mezilidských vztazích. Pro rozvíjení programu mentorství je nezbytné zapojení vedení školy. Program mentoringu nelze ve škole realizovat, pokud ředitel v mentoring nevěří!


 

Celý rozhovor

Proč jsou problémy související s věkem důležité, zejména v oblasti vzdělávání?

Stárnutí populace je obecně jev, který se stává každodenní realitou a u něhož by se již dávno měla zvýšit pozornost a sledovanost. Je třeba jednat, a to prostřednictvím konkrétních opatření, zvýšením zapojení všech do řešení této situace, s níž se již nyní potýká celá Evropa a s níž budeme za několik málo let tvrdě bojovat.

Lidé musí být podporováni, aby mohli pracovat déle a aby to mohli dělat kultivovaným, přiměřeným a efektivním způsobem.

Ve školství jsou učitelé vystaveni poměrně vysoké míře stresu a psychickému vytížení, které se v průběhu let zvyšuje. V Rumunsku chybí profesní vzdělávání, které by podporovalo rozvoj odolnosti, rezistence a schopnosti zvládat stres a sladit osobní život s profesním. Měli bychom si urychleně uvědomit, že se jedná o dovednosti nezbytné pro budoucnost každého zaměstnance, ale především v klíčových oblastech, jako je školství nebo zdravotnictví.

Zlepšování a optimalizace pracovních podmínek jsou rovněž prioritami, které by měly být součástí plánu rozvoje škol, abychom mohli respektovat jednoduchou zásadu, že máme-li spokojené učitele, máme i spokojené žáky.

 

Co je to mentorský program?

Tento program spočívá v navázání relativně dlouhodobého vztahu mezi "moudrým starcem"- zkušeným člověkem - a "nezkušeným, ale ambiciózním mladíkem", kterého si starý muž vezme pod svá ochranná křídla.

V současné době existují různé typy mentoringu - peer mentoring, buddy systém, týmový mentoring a dokonce i reverzní mentoring, při kterém se oceňují zkušenosti mladých lidí, ale pevně věřím, že klasický mentoring může zahrnovat všechny tyto typy a může se stát nejsilnějším partnerstvím ve vzdělávání.

Mentoři jsou poradci, lidé s kariérními zkušenostmi, kteří se chtějí podělit o své znalosti; jsou to podporovatelé, kteří dodávají povzbuzení emocionální i morální; jsou to školitelé, kteří dávají konkrétní zpětnou vazbu na výkon člověka; jsou to patroni, zdroje informací a pomoci při získávání zkušeností; jsou to vzory pro osobní identitu, typ člověka, který by měl působit v akademické oblasti.

Základní princip je jednoduchý. Učitel-mentor koordinuje a vede jiného učitele bez zkušeností při řešení problémů spojených s výukou, učením a hodnocením, poskytuje mu odbornou podporu a vede přípravu nového učitele prostřednictvím reflexe, spolupráce a hodnocení. Začínajícím učitelům radí a vedou je v jejich profesním rozvoji učitelé-mentoři.

Pro úspěch programu je zásadní strategické spojení založené na cílech programu a osobnostech mentora a svěřence. Nejčastěji jsme využívali profilové párování mimo jiné podle specializace a/nebo rozvrhu (např. rozvrh pracovních schůzek). Mentorům a mentorovaným je také třeba umožnit aktivní zapojení do jejich výběru jako týmu, protože to oběma stranám dává pocit odpovědnosti a podporuje oboustranné zapojení do této aktivity."

 

Proč bychom měli uvažovat o zavedení takového programu?

Největší výhodou mentorské činnosti pro mentora je neustálé učení se prostřednictvím výměny informací, technik, výukových a učebních plánů a poskytování zpětné vazby. Existují však i další výhody. Mohl bych zmínit například reflektivní praxi jako příležitost k hlubšímu pochopení a obnově aktu vyučování-učení-hodnocení prostřednictvím osobní reflexe své činnosti nebo skutečnost, že zkušení učitelé získávají vyšší kvalifikaci, a implicitně i rostoucí "sebevědomí" a profesní uspokojení.

Zejména pro mentory - učení, vzájemnost, profesní uznání, rozšíření perspektivy, oživení radosti z výkonu profese, profesní naplnění.

Pro svěřence - schopnosti, hluboké znalosti, rychlé učení, zvýšení sebedůvěry pro danou osobu, příležitosti, vzory.

Mentoři potřebují školení, aby mentorské programy byly účinné. Potenciální mentoři se musí účastnit profesního rozvoje, aby se dozvěděli více o procesu mentoringu a o tom, co se od nich očekává, než se ujmou svých úkolů, a potřebují podporu a možnost diskutovat o nápadech, problémech a řešeních s ostatními učiteli-mentory.

Zavedení mentorského programu v rámci celé instituce je mnohostrannou výzvou. Aby byl program účinný, musí být učitelé vyškoleni v mnoha oblastech, v rámci různých aspektů, musí mít možnost a možnost navazovat vztahy a komunikovat, uvědomovat si, že se navzájem potřebují, pracovat v týmech a využívat společné příležitosti, které se jim naskytnou a které jim mohou pomoci k vyšší efektivitě. Aby byl mentoring na institucionální úrovni účinný, musí být pro celou školu prioritou, a to důsledně, konzistentně a trvale.

Mentoring přináší výhody jak začínajícím, tak zkušeným učitelům. Mentorující učitelé přispívají ke zlepšení pedagogické činnosti začínajících učitelů/stážistů a nepřímo tak zlepšují své vlastní profesní kompetence. Prostřednictvím stáží se začínající učitelé dostávají do kontaktu a čelí reálným situacím interakce se třídou žáků. Pomoc učitele-mentora je pro začínající učitele zásadní, neboť pozitivní zkušenosti mohou ovlivnit jejich rozhodnutí vstoupit do vzdělávacího systému jako budoucí kvalifikovaní učitelé. Emocionální podpora a pozitivní zpětná vazba poskytovaná mentorem přispívá ke zdokonalení pedagogických postupů a podněcuje touhu stát se dobrým učitelem.

Důležité jsou i institucionální přínosy - zvýšení produktivity zaměstnanců, zvýšení loajality, udržení zaměstnanců snížením počtu zaměstnanců, kteří instituci opouštějí, kvalifikovaní zaměstnanci pro vyšší úrovně vedení, přenos znalostí, pevná institucionální kultura týkající se dodržování a uplatňování standardů kvality.

 

Jak vytvořit mentorský program?

Aby mentorský program fungoval kontinuálně a byl uznáván, je třeba učinit několik konkrétních kroků. Prvním a možná nejdůležitějším je určit klíčové kroky a základní principy pro koncipování mentorského programu na institucionální úrovni. Přemýšlet o mentoringu, dát si na papír všechny fáze a kroky, které předchází přijetí opatření. Zkrátka plánovat dopředu!

Pak je bezpodmínečně nutné definovat strategické cíle programu.

Výběr a párování mentorů a svěřenců je velmi delikátní a zajímavá fáze. Na začátku vyžaduje hodně pozorovacích schopností a někdy je třeba být připraven na neúspěch. Jakmile však organizace získá více zkušeností s realizací takového programu, je vše jaksi jednodušší, lidé se snáze najdou a zapojení manažera je někdy minimální.

Další kroky zahrnují přímou spolupráci mentorů a svěřenců, protože ti si musí určit své příležitosti ke vzdělávání. Jako manažer se starám o vytváření podpory a koordinaci programu. Poslední z důležitých kroků souvisí s určením a specifikací prostředků a způsobů hodnocení pokroku a výsledků.

Důležité aspekty s tím spojené:

- Musí být jasně definována očekávání.
- Existence kritérií výběru mentorů a svěřenců.
- Vypracování a dodržování komunikačního a informačního plánu na institucionální úrovni.
- Proces přidělování mentorů a svěřenců založený na rozvojových potřebách svěřence a talentu a dovednostech mentora.
- Aktivní zapojení vedoucích jednotlivých oddělení / oblastí výuky.
- Existence kompetentního a specializovaného koordinátora programu.
- Přísný program odborné přípravy.
- Pravidelné a závěrečné hodnocení s cílem určit pokrok zaznamenaný účastníky a programem.

 

Jak monitorovat, měřit a hodnotit mentorský program?

Formální mentoring vyžaduje oficiální datum ukončení. Přiblížení se k datu ukončení umožňuje uzavřít formální vztah a dává mentorům a mentorovaným jasný časový horizont pro dosažení jejich cílů a cílů programu. Je to také klíčový okamžik pro shromáždění zpětné vazby od obou stran pro hodnocení mentorského programu. Hodnocení mentorského programu na konci prvního pololetí a na konci školního roku poskytuje potřebné informace pro hodnocení a zlepšování mentorských postupů.

Hodnocení může mít podobu dotazníku, rozhovoru nebo zprávy a mělo by měřit cíle, které si program stanovil k jejich dosažení. Postupem času jsme využili všechny tyto metody hodnocení a monitorování a podle mého názoru jsou nejlepší neformální metody (diskuse, rozhovory).

Mohu vám říci, že nejlepší rozhodnutí o změnách vycházejí z údajů získaných z takových programů. To také poskytuje údaje potřebné ke stanovení a vykazování účinnosti vztahu mentoringu. V naší škole podával zprávy každý mentor a zprávy analyzovala a projednávala správní komise, která prováděla syntézu zpětné vazby a vypracovávala plány na zlepšení/nápravu.

Údaje z hodnocení mohou poskytnout informace, které naznačují přínosy zlepšování cílů a pracovních strategií mentorského programu, které je třeba realizovat pro další etapu realizace.

Čas od času může být nutné mentorský program přezkoumat a upravit přeformulování/zlepšení cílů, strategických cílů a pracovních strategií.

Tags: No tags

Comments are closed.