Anonymous Kindergarten – Čeština

Female teacher sitting with and reading to young children in a classroom

Anonymous Kindergarten

Typ organizace: soukromá mateřská školka

Respondent: bývalý vedoucí pedagogický pracovník

Země: Rumunsko

Adaptace na technologický pokrok - Prioritizace životní pohody - Podpůrná síť - Pravidelná setkání zaměstnanců

 


Shrnutí

Rozhovor se zabývá problémy, kterým čelí učitelky v předškolním vzdělávání, se zaměřením na rozdíly mezi staršími a mladšími učitelkami. Rozebírá vliv technologií na výuku během pandemie, obtíže při řízení třídy a důležitost komunikace s rodiči.

Vzdělávání v raném dětství čelí různým výzvám souvisejícím s technologiemi, řízením třídy, komunikací s rodiči a dobrými životními podmínkami zaměstnanců. Řešení těchto problémů vyžaduje přizpůsobení se technologickému pokroku, zajištění zdrojů, zlepšení platů a upřednostnění pohody pedagogů. Podpůrné sítě a pravidelná setkávání mohou hrát zásadní roli při prevenci vyhoření a podpoře profesního růstu pedagogů.

Pravidelná setkání zaměstnanců poskytují pedagogům v předškolním vzdělávání cennou platformu pro řešení problémů, hledání podpory a posilování pocitu sounáležitosti. Tato setkání přispívají k dobré pohodě učitelů tím, že podporují vzájemné posilování, reflexi a solidaritu. Zavedením strukturovaných a inkluzivních setkání zaměstnanců mohou vedoucí pracovníci ve vzdělávání vytvořit prostředí, které podporuje profesní růst, zabraňuje vyhoření a v konečném důsledku zvyšuje kvalitu vzdělávání poskytovaného malým dětem.

  • Rozdíly ve věku a přizpůsobivosti - Mladší pedagogové vychovaní digitálními prostředky předčí starší kolegy v adaptaci na technologický pokrok, což vedlo k problémům při výuce na dálku v pandemii.
  • Opotřebení starších zaměstnanců - Starší pedagogové mohou mít potíže při práci s rodiči kvůli zvýšenému zájmu rodičů, což vede k dalšímu stresu.
  • Technologie a implementace učebních osnov - Nedostatek digitálních zdrojů v mateřských školách brání efektivní výuce a nutí učitele hledat alternativní metody předávání znalostí.
  • Problémy s řízením třídy - Přeplněné třídy a různorodé potřeby žáků ztěžují učitelům zajištění produktivity, kreativity a udržení pozornosti."

Nejdůležitějším aspektem po vytvoření pracovního týmu je nasazení - bez nasazení, participace, aktivní účasti, jak se v poslední době rádi vyjadřujeme, nelze při práci v oblasti vzdělávání očekávat výsledky, protože pedagog hraje důležitou roli, je vychovatelem, trenérem názorů, charakterů, budoucích občanů, lidí.

Být učitelem v mateřské škole je práce plná elánu a odhodlání. Pracovní zátěž učitelů je obrovská a je také každodenně velmi náročná. Jakkoli to může znít jednoduše, není to tak. Je to práce skutečně náročná na čas a úsilí, ale také svým způsobem obohacující.

  • Komunikace s rodiči - Jasná a transparentní komunikace s rodiči má zásadní význam pro podporu učení a růstu dětí, ale pravidelné informování rodičů vyžaduje mnoho času a úsilí.
  • Výzvy spojené s náborem - Nízké platy ve srovnání s jinými profesemi odrazují mladé pracovníky, což vede k potížím při hledání kvalifikovaných pedagogů.
  • Dobré podmínky pro zaměstnance - Náročnost této práce může vést k vyhoření a problémem je i nedostatečná pozornost, kterou veřejné instituce věnují dobrým životním podmínkám zaměstnanců.
  • Důležitost podpůrných sítí - Vytváření podpůrných sítí a pravidelných neformálních setkání může zabránit vyhoření a poskytnout učitelům povzbuzení, reflexi a solidaritu

 

Celý rozhovor

S jakými problémy souvisejícími s věkem se setkáváte ve vaší instituci?

Mezi staršími a mladšími pedagožkami vznikají rozdíly, které však nemají vždy vliv na kvalitu práce, ale především na přizpůsobení se měnícím se systémům v průběhu času. Přirozeně existuje kontrast mezi technicky zdatnými mladými pedagogy a staršími. Zejména v posledních dvou letech pandemie způsobovalo používání technologií pro výuku na dálku starším učitelům problémy, protože studenti často věděli o zařízeních více. Online výuka byla v té době náročná pro všechny. Mezi staršími pracovníky se občas objevují známky únavy, nikoliv při úkolech souvisejících s dětmi, ale při interakci s rodiči. Zapojení rodičů se výrazně zvýšilo, někdy až nadměrně, což pedagogům přidávalo stres.

 

Můžeme hovořit o konkrétních problémech?

V naší situaci nebylo pokročilé využívání digitálních médií prioritou. Pedagogové se dětem věnovali především přímo, takže přechod na online aktivity nás zastihl nepřipravené - pedagogy, rodiny i celý vzdělávací systém. Přesto jsme všichni vynaložili rychlé a značné úsilí, abychom se co nejlépe přizpůsobili. Bohužel podpora ze strany ministerstva a místních úřadů byla v tomto období minimální.

Navíc se objevily problémy při přímé činnosti ve třídách, zejména když jsou třídy přeplněné dětmi. K tomuto problému přispívají i preference rodičů vůči konkrétním pedagogům. Řízení třídy s batolaty není nikdy snadné. Každé dítě má jedinečné potřeby a vyvážení pozornosti, produktivity a kreativity může být náročné. Časté je také vyrušování.

Další výzvou je realizace školního vzdělávacího programu. Tlak na moderní technologie ve výuce je značný, ale většině mateřských škol chybí nástroje pro digitální vzdělávání. Učitelé se snaží tuto mezeru zaplnit a přizpůsobit ji přístupu založenému na knihách.

Pedagogové investují značné množství času do porozumění učebním osnovám, plánování aktivit a sledování pokroku dětí. Vytvářet inkluzivní plány výuky pro různé žáky je náročné a zároveň je třeba zvládat každodenní úkoly a papírování.

Udržování transparentní komunikace s rodiči je zásadní, ale je časově náročné. Udržovat rodiče v obraze ohledně vzdělávání jejich dětí je velká zodpovědnost, která vyžaduje energii a trpělivost.

Najít kvalifikované pedagogy je vzhledem k nízkým platům problém. Kvůli nedostatku kandidátů jsem se musel rozhodnout pro starší pedagogy nebo dokonce pedagogy v důchodu. Nevyváženost platů a pracovní zátěže odrazuje mladé lidi od vstupu do oboru. Navzdory relativně lepším platům v naší soukromé organizaci je nábor personálu kvůli tomuto přetrvávajícímu problému stále obtížný.

 

Jsou zavedena nějaká opatření k prevenci/řešení/zlepšení problémů?

Práce s malými dětmi je každodenní výzvou, zdrojem energie a velkou zodpovědností. Udržet si v této roli potřebnou sebedůvěru je zásadní. Změny v sebedůvěře mohou vést k problémům, které mohou způsobit stres nebo vyhoření.

Bohužel veřejné subjekty tyto obavy nepovažují za prioritní. Chybí programy zabývající se age managementem pro předškolní pracovníky nebo školy. Veřejné instituce se nadále soustředí na požadavky týkající se zaměstnávání a daní a na individuální nebo manažerskou péči o zaměstnance.

Jako manažerka ve školství s psychologickým vzděláním dávám přednost pohodě zaměstnanců. Investuji čas do pozorování, budování vztahů a porozumění kolegům. Příznaky vyhoření nemusí být zjevné, ale únava, potíže se soustředěním, podrážděnost nebo časté absence mohou signalizovat problémy. Znepokojení vyvolává také ztráta zájmu o výuku. Díky každodenní přítomnosti v mateřské škole mohu své zaměstnance pečlivě sledovat.

Pevně věřím v sílu sociálních sítí. Učitelé v podpůrných komunitách nacházejí povzbuzení, reflexi a solidaritu. Pořádáme pravidelná setkání učitelů, aby se mohli společensky kontaktovat, zejména po náročných dnech. Tato neformální setkání přinášejí nápady a pozitivní povzbuzení. Občas se k nim přidám, ale často nechávám učitele, aby se propojili sami mezi sebou.

 

Co byste vzkázal ostatním kolegům?

Mohu říci, že nejdůležitějším aspektem po vytvoření pracovního týmu je pracovní zaujetí - bez zaujetí, participace, aktivní účasti, jak se v poslední době rádi vyjadřujeme, nelze očekávat výsledky při práci v oblasti vzdělávání, protože pedagog hraje důležitou roli, je to vychovatel, trenér názorů, charakterů, budoucích občanů, lidí. Jsem přesvědčena, že změna může přijít pouze od nás. Abychom tedy mohli vzdělávat druhé, musíme se naučit měnit sami sebe.

Tags: No tags

Comments are closed.