Educational Assistance and Resource Centre – Čeština

Educational Assistance and Resource Centre

Typ organizace: vzdělávací poradenské centrum

Respondent: ředitel

Země: Rumunsko

Oceňování zkušeností - Mezigenerační dialog - Podpůrné programy - Výzkum a hodnocení

Shrnutí

Okresní centrum pro pomoc a zdroje ve vzdělávání v Iasi se zabývá různými výzvami, kterým čelí vzdělávací systém, zejména se zaměřením na psychickou zátěž a mezigenerační rozdíly, které ovlivňují učitele. Ředitel centra navrhuje komplexní přístup k oceňování starších učitelů, posílení mezigeneračních dialogů a podpoře prostředí, které napomáhá úspěchu žáků.

Oceněním zkušeností a odborných znalostí starších pedagogů, podněcováním mezigeneračních dialogů a zaváděním podpůrných programů můžeme posílit učitelskou profesi a vytvořit příznivější prostředí pro učení. Je nezbytné řešit finanční překážky a potenciální rizika spojená s udržením starších učitelů a zároveň zdůrazňovat význam komplexního řešení problémů a zapojení komunity. Investicemi do profesního rozvoje učitelů a výzkumem zaměřeným na hodnocení dopadu těchto strategií můžeme podpořit inkluzivní, respektující a přínosný vzdělávací ekosystém.

Hlavní výzvy

  • Psychická zátěž - uvědomme si rostoucí míru stresu, kterou učitelé ve školách zažívají, a potřebu podpůrných opatření ke zmírnění těchto tlaků.
  • Mezigenerační rozdíly - uvědomme si rozdíly v hodnotách, pracovních postojích a metodikách mezi staršími a začínajícími učiteli, které vyžadují účinné integrační strategie.
  • Finanční omezení - prozkoumejme dopady nízkých důchodových příjmů, které vedou k prodlužování pedagogické činnosti po dosažení důchodového věku, a prozkoumejme možná řešení.
  • Zhoršení postavení učitelů - analyzujme zhoršení pověsti učitelské profese, ztrátu autority a negativní mediální stereotypy, které ovlivňují postavení učitelů ve společnosti."

Proposed Solutions

  • Valuing Experience: Appoint senior teachers as heads of committees, invite them as workshop lecturers, and involve them in mentoring programs to capitalise on their experience and expertise, strengthening their position within the organisation.
  • Integrating Seniors and Novices: Foster intergenerational dialogues and encourage team-teaching approaches, where mentor-beginner teams collaborate and bring diverse perspectives to address complex cases.
  • Strengthening the Teaching Profession: Rebuild the teacher brand through communication campaigns, promote social respectability, and reward excellence through salary increases based on merit.
  • Supportive Programs: Implement initiatives such as beginner mentoring, involvement in pedagogical practice, and integration programs for beginning teachers to facilitate growth and create a supportive environment.
  • Research and Evaluation: Expand research on the relationship between valuing senior teachers, student outcomes, and career orientation, while analysing beneficiary satisfaction and community perceptions.


Generační rozdíly se týkají i používání technologií, návyků při multitaskingu, strachu z promeškání (FOMO) a celkové spokojenosti a míry štěstí mezi staršími učiteli a studenty. Pozorujeme také nesoulad ve strategiích a metodách, kde se moderní přístupy střetávají se zastaralým myšlením. To vytváří jedinečnou výzvu při efektivním zavádění nových pracovních strategií.


Celý rozhovor

Jaké problémy související s věkem jste zaznamenal ve vzdělávací komunitě v Iasi?

Problémy související s věkem v naší vzdělávací komunitě zahrnují celou řadu faktorů. V posledních několika letech je patrný nárůst psychického tlaku, který vede ke zvýšené míře stresu mezi učiteli. Za druhé existují mezigenerační rozdíly v hodnotách a pracovních postojích učitelů. Starší pedagogové se řídí zásadami, jako je nadšení, povinnost, obětavost a zapojení do dobrovolných a mimoškolních aktivit. Naopak mladší učitelé si stanovují jasné hranice pracovní doby a osobních závazků. Generační rozdíly se týkají i používání technologií, návyků na multitasking, strachu z promeškání (FOMO) a také celkové spokojenosti a míry štěstí mezi staršími a mladšími učiteli. Pozorujeme také nesoulad ve strategiích a metodách, kde se moderní přístupy střetávají se zastaralým myšlením. To vytváří jedinečnou výzvu při efektivním zavádění nových pracovních strategií.

Významnou roli hrají také finanční aspekty, kdy nízký důchodový příjem vede pedagogy k prodloužení kariéry až o tři roky po dosažení důchodového věku, což se týká rovnoměrně obou pohlaví. Tyto různé problémy související s věkem společně utvářejí dynamiku a zkušenosti v naší instituci.

 

Existuje nějaký specifický kontext těchto problémů?

V našich školách se objevují určité problémy, které přicházejí s věkem a jsou způsobeny různými věcmi, které se dějí kolem nás. Jedním z velkých problémů je, že být učitelem v Rumunsku není tak vážené jako dříve. Učitelé se proto cítí méně důležití a je pro ně těžší mít autoritu ve škole i v komunitě.

Také je pro učitele a školy těžké přimět žáky a rodiče, aby je poslouchali. Je to proto, že lidé si ne vždy myslí, že učitelé jsou tak důležití jako dříve. Je těžké udržet ve třídách kontrolu a mít dobré vztahy se studenty a rodiči.

Dalším důvodem je, že rodiče jsou často mimo domov kvůli práci, a děti tak zůstávají samy. Učitelé pak mají větší odpovědnost za jejich vedení nejen v učení, ale i v životě. To může být opravdu náročné.

V naší pedagogické komunitě se také potýkáme s některými obtížnými situacemi. Žáci se někdy nechovají dobře a může docházet k šikaně. Také přibývá studentů, kteří potřebují speciální pomoc při učení, a to ještě více komplikuje výuku. Televize a filmy často ukazují učitele ve špatném světle. Mohou si z učitelů dělat legraci nebo je ukazovat jako zlé. Lidé si tak mohou myslet, že učitelé nestojí za to, aby si jich vážili. Je to jako koloběh, kdy se špatné myšlenky stále opakují. Všechny tyto věci dohromady vytvářejí problémy související s věkem. Není to snadné, ale snažíme se najít způsoby, jak věci zlepšit pro všechny - učitele i studenty.

 

Jaká opatření přispívají k tomu, aby byla komunita přátelštější ke starším lidem?

Naše instituce podniká kroky k prevenci a řešení problémů, o kterých jsme hovořili. Zde jsou některé z věcí, které již děláme:

- Učitelé, kteří učí více než 25 let a mají nejvyšší kvalifikaci, mohou nyní učit o něco méně - o 2 hodiny týdně míň. Mají tak více času soustředit se na výuku.
- Učitelé mají možnost pokračovat ve výuce ještě 3 roky poté, co mají odejít do důchodu, a to dokonce až do svých 68 let. To však musí schválit vedení školy.
- Opravdu zkušení učitelé, kteří jsou skvělí v tom, co dělají, se mohou stát mentory. Pomáhají novým učitelům a také dostanou možnost učit o něco méně.
- Starší učitelé také pomáhají studentům, kteří studují na učitele. Dělí se o své znalosti a dostávají za to zaplaceno.
- Učitelé, kteří jsou na škole již nějakou dobu, také pomáhají novým učitelům zapadnout do kolektivu. Každé pondělí pořádají speciální rozhovory, aby pomohli novým učitelům cítit se součástí týmu.
- V našem časopise je část věnovaná školním poradcům a logopedům. Je to způsob, jak ukázat, že si jejich práce vážíme.
- Na naší stránce na Facebooku sdílíme příběhy žáků, kterým poradenství pomohlo. Pomáhá to ostatním pochopit, co dobrého poradci dělají.
- Zkušení učitelé vedou důležité skupiny, které pracují na metodách výuky. Jsou jako vedoucí týmů a my tím dáváme najevo, že jejich zkušenostem důvěřujeme.
- Zkušené učitele také žádáme, aby přednášeli na seminářích a konferencích. To pomáhá ostatním učit se od nich.
- Učitelé mají větší šanci na zvýšení platu, pokud si ve své práci vedou opravdu dobře. Tímto způsobem odměňujeme jejich tvrdou práci.
Tyto věci sice nespraví všechno, ale ukazují, že se naše škola snaží dělat vše pro to, aby se situace zlepšila jak pro učitele, tak pro studenty.

 

Jsou tato opatření účinná?

Jednou z pozitivních věcí je, že spolu učitelé různých generací více mluví. To pomáhá všem pochopit různé úhly pohledu a naučit se nové věci. Také nacházíme lepší způsoby, jak pomoci studentům učit se a cítit se ve škole dobře. Zkušení i noví učitelé se dělí o své nápady, což velmi pomáhá. Místo toho, abychom se zabývali jen jedním problémem, se díváme na celou školu. Můžeme tak společně řešit více problémů.

Učitelé, kteří jsou ve své práci opravdu dobří, získávají větší respekt. Díky tomu se cítí důležití a jsou motivováni k tomu, aby se i nadále snažili pracovat co nejlépe. Díky těmto změnám se práce učitele zdá být atraktivnější. Více lidí se možná bude chtít stát učiteli, když uvidí, jak zlepšujeme podmínky pro všechny.

Díky všem těmto snahám se naše komunita poradců stává lepším místem pro učitele i studenty. Spolupracujeme a učíme se jeden od druhého, a to je opravdu dobrá věc.

 

Co by se mělo udělat dál?

Z mého pohledu bychom měli provést další výzkum, abychom pochopili, jak může oceňování zkušených učitelů ovlivnit vzdělávací komunitu, a zjistit, jak vše souvisí. Je důležité vědět, zda projevování úcty starším učitelům může také pomoci studentům k dobrým studijním výsledkům. A můžeme se pokusit bavit o způsobech, jak zkušené učitele ocenit a udržet si je. Když si budeme vážit starších učitelů, může to pomoci celé organizaci i komunitě jako takové.

Tags: No tags

Comments are closed.