Age Management Masterclass

2018-1-CZ01-KA202-048133

Age management je nová kompetence manažerů a supervizorů v organizacích postižených demografickými změnami. Týká se to soukromého i veřejného sektoru; organizace jsou nuceny upravovat své procesy tak, aby zohledňovaly všechny generace zaměstnanců. Největší potřeba age managementu je ve společnostech, kde se vyskytuje velká fyzická a/nebo duševní zátěž.

Partnerství v tomto projektu vzniklo s cílem pomoci organizacím při řešení tohoto problému, a také pomoci zaměstnavatelům a pedagogům porozumět procesům age managementu.

Během 24 měsíců práce jsme vyvinuli dva zásadní výstupy, které zlepší dostupnost příkladů dobré praxe v oblasti age managementu a pomohou je šířit mezi zainteresovanými skupinami.

  1. kolekce inspirativních příkladů age managementu, který funguje;
  2. doporučení pro zaměstnavatele, zpracované na základě zásadních zjištění z kolekce příkladů.

Práci na těchto výstupech jsme podpořili třemi studijními cestami, které jsme uskutečnili ve Finsku, Itálii a Rakousku. Náš týmy odborníků navštívil organizace, kde age management funguje, a sbíral informace od manažerů, kteří tato opatření zavedli.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je pomoci procesu adaptace na rostoucí požadavky trhu práce tím, že poskytne kvalitní poradenský nástroj pro organizace (tj. pro manažery v oblasti age managementu nebo interní školitele) anebo pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (pro učitele a trenéry – externí školitele).

V projektu jsme dosáhli řadu menších cílů:

– vytvořili jsme novou síť odborníků v oblasti age managementu;

– vytvořili jsme a poskytli odborné i laické veřejnosti vysoce kvalitní poradenský nástroj pro zavádění opatření age managementu;

– zapojili jsme do projektových vzdělávacích aktivit učitele a trenéry v oblasti age managementu (z řad poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy);

– dál šíříme výsledky projektu mezi další odborníky.

Krátkodobé školení zaměstnanců partnerských organizací projektu – studijní cesty

Hlavním cílem studijních cest bylo vytvořil a poskytnout účastníkům synergické prostředí pro učení se praxí. Na každé z cest se účastníci zúčastnili dvou různých druhů aktivit, které se navzájem doplňovaly a poskytovaly optimální podmínky pro osvojení si konkrétního metodického přístupu: návštěvy organizací a tematické workshopy.

V průběhu studijních cest jsme se snažili zejména:

– vidět fungující systém age managementu v praxi;

– mít příležitost konzultovat jednotlivé funkce age managementu s profesionálem na místě;

– dozvědět se o podmínkách a okolnostech, které ovlivňovaly konkrétní případové studie;

– shromažďovat informace a materiály vhodné pro tvorbu výstupů projektu.

Workshopy si kladly za cíl:

– naučit účastníky vybraným dovednostem a kompetencím souvisejícím s konkrétní případovou studií;

– poskytnout tvůrčí prostředí pro vypracování metodiky, která by mohla být použita k řešení problému za simulovaných podmínek;

– vytvořit podmínky pro učení se praxí;

– zjistit odpovědi na všechny otázky, na které by poradce pro age management mohl během své práce narazit;

– poskytnout doporučení užitečná pro uživatele výstupů.

O konkrétních aktivitách studijních cest si můžete přečíst v našich newsletterech:

 

Výstupy projektu

V projektu jsme navrhli a vytvořili dva různé výstupy:

Kolekce inspirativních příkladů age managementu, který funguje

Příklady pocházejí z organizací ze všech partnerských zemí, kde byl age management implementován a kde funguje s viditelnými pozitivními dopady pro organizaci,  komunitu, i samotné zaměstnance. Shromáždili jsme 28 příkladů, z nichž každý je popsán pomocí jednotného schématu se zaměřením na ty oblastí, které koncoví uživatelé potřebují nejvíce.

Tyto příklady si můžete prohlédnout a prostudovat na stránce Úspěšné příbehy. Do konce června 2021 budou k dispozici také jako pdf ke stažení.

Doporučení pro zavádění age managementu v organizacích

Protože každý z těchto příběhů přibližuje reálné podmínky, za kterých se organizace musela rozhodovat, představuje zároveň jedinečný učební materiál pro potenciální konečné uživatele, kterými mohou být buď poradci age managementu přímo v systému řízení společnosti nebo školitelé (interní školitelé pracující se zaměstnanci v organizacích nebo učitelé/školitelé odborného vzdělávání a přípravy pracující se studenty a studenty na vzdělávacích kurzech). Tato doporučení poskytují náhled do procesu rozhodování a řešení problémů reálných organizací.

Informace ze všech příkladů jsme podrobili důkladné analýze a závěry jsme zhrnuli do sady doporučení, kterými se můžete inspirovat a řídit ve své práci manažera nebo lektora age managementu. Tuto publikaci si můžete prohlédnout anebo stáhnout ve všech jazycích partnerství projektu (na příslušných jazykových verzích stránky).

Age Management Implementation: Case Study Analysis and Methodology Recommendation (English)

Zavádění age managementu (Čeština)