Solaris

Solutions to Age Related Issues in Education Sector

2021-1-CZ01-KA220-VET-000033227

Tento projekt je zaměřen především na organizační úroveň v oblasti vzdělávání; má se stát praktickým nástrojem, který pomůže osobám odpovědným za zaměstnanost, jako jsou vedoucí pracovníci škol, tvůrci politik a sociální partneři, a také učitelům a školitelům (zejména školitelům v oblasti průběžného profesního vzdělávání) zajistit, aby stárnutí pracovníků ve školství bylo úspěšně zvládáno a aby se věk nestal překážkou v zaměstnávání.

Z pohledu pedagoga představuje age management ve školství soubory opatření pro potřeby lidí různého věku (nejen pro starší zaměstnance) s cílem připravit pedagogické pracovníky na okamžik, kdy škola bude muset zaměstnávat výrazně větší podíl zaměstnanců starších 50 let než dnes. Tento projekt je určen zejména zaměstnancům školy, učitelům odborného vzdělávání a přípravy a školitelům. Program dalšího vzdělávání navržený v tomto projektu bude zaměřen na odborné pedagogické pracovníky a bude odrážet aktuální potřeby v prostředí stárnoucích škol.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit soubor praktických nástrojů pro pedagogy všech úrovní (zejména pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy), souvisejících s age managementem v oblasti vzdělávání. Tento soubor nástrojů se skládá ze sbírek příkladů osvědčených postupů při řešení otázek souvisejících s věkem ve školách, srovnávací analýzy případových studií a doporučení pro pedagogy ohledně efektivní volby opatření souvisejících s age managementem. Kromě toho byl vypracován vzdělávací program pro školení vybraných pracovníků škol v tématech souvisejících s věkem a úvodní vzorový vzdělávací program. Výsledky projektu budou po jeho dokončení zpřístupněny veřejnosti v digitální podobě.

Výstupy projektu

Soubor rozhovorů s řediteli škol o age managementu ve školách

Tento výstup projektu je výsledkem průzkumu, který se zabýval osvědčenými postupy v oblasti age managementu ve vzdělávacím sektoru. Partneři shromáždili 24 příkladů škol, které ve svých zařízeních zavedly úspěšné postupy zvládání age managementu.

Výzkumná zpáva

Tato výzkumná zpráva se zabývá problematikou věku učitelů ve vzdělávacím sektoru a zkoumá strategie age managementu pro řešení těchto problémů. Byl proveden kvalitativní výzkum, který zahrnoval rozhovory s klíčovými zúčastněnými stranami ze šesti evropských zemí s cílem prozkoumat vnímání stárnutí a problémů souvisejících s věkem. Zpráva zdůrazňuje přínosy opatření age managementu, jako je zvýšení kvality výuky, pohody učitelů, výsledků žáků a zvýšení atraktivity učitelského povolání. Zároveň si však připouští náklady spojené se zaváděním strategií age managementu a potenciální potíže při motivaci některých starších učitelů k přijetí změn. Odkaz na zprávu. 

Osnovy vzdělávacího programu

Učební plán popisuje specifika školení všech zapojených cílových skupin: učitelů/školitelů, vedoucích pracovníků/ředitelů škol, výchovných poradců a školitelů celoživotního vzdělávání. Osnovy vzdělávacího programu obsahují důležitá témata potřebná k vytvoření a/nebo zajištění školení pro vybranou cílovou skupinu v oblasti age managementu ve školách.

Úvodní vzdělávací program pro zaměstnance škol

S vývojem potřeb učitelů rostou i nároky na jejich znalosti a dovednosti. Právě zde může pomoci vzdělávací program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který podpoří učitele v udržení kvality jejich profesního života. Tento vzdělávací program je založen na výsledcích analýzy potřeb pedagogických pracovníků souvisejících s age managementem ve vzdělávacích zařízeních. Program poskytuje úvodní informace o problémech souvisejících s věkem, které se ve školství vyskytují, a nabízí možnosti, jak lze tyto problémy řešit.

Přečtěte si naše zpravodaje:

Výstupy projektu budou veřejnosti k dispozici jako otevřené zdroje informací v březnu 2024.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.