Yıl Anaokulu – Čeština

Yıl Anaokulu

Typ zařízení: státní mateřská škola

Respondent: Burcu Solak, ředitelka mateřské školy

Země: Turecko

Zkušení učitelé - Nové perspektivy - Inovativní metody výuky

 


Problémy související s věkem se ve škole projevují především jako generační konflikty se studenty, nikoli jako závažné vnitřní problémy.

Hlavní příčiny těchto konfliktů se přičítají věkovým rozdílům, změnám v používání sociálních médií a změnám hodnot v průběhu času.

Zavedená opatření zahrnují výchovu k hodnotám, firemní kulturu založenou na životě podle těchto hodnot, podporu komunikace založené na lásce a respektu a rozvoj empatie.

Mezi výhody těchto opatření patří lepší porozumění jednotlivcům z hlediska věku, náboženských názorů a rodinné struktury, což umožňuje předvídat potenciální problémy. 

Celý rozhovor

Setkáváte se s nějakými obtížemi a problémy souvisejícími s věkem vašich učitelů? Popište prosím několika slovy situaci ve vaší škole.

Nemáme žádné vážné problémy související s věkem. Spíš se to dá definovat jako generační konflikt se studenty.

 

Jaké jsou příčiny těchto problémů?

Věkové rozdíly, používání sociálních médií, ztráta významu určitých hodnot v průběhu času.

 

Jaká opatření byla ve vaší organizaci zavedena k prevenci nebo řešení těchto problémů?

Výchova k hodnotám je kultura založená na prožívání, nikoli na vyprávění, na komunikaci založené na lásce a úctě a na rozvoji empatie. Poradenská péče se snaží předvídat problémy a předcházet jim.

 

Jste si vědomi výhod a nevýhod těchto opatření (používaných nebo plánovaných)?

Výhody - Je užitečné poznat osobu z hlediska věku, náboženských názorů, rodinné struktury a předvídat možné problémy.
Nevýhody - žádné

 

Jaké pozitivní účinky mají zavedená opatření?

Včasná diagnostika zachraňuje životy.

 

Jak jsou nebo jak by mohla být tato opatření monitorována a vyhodnocována?

Pro učitele a studenty je připravena celoškolní mapa rizik. Na konci roku se na zasedání rady vyhodnotí počet, povaha a způsob řešení problémů.

 

Jaká další opatření by podle vás mohla nebo měla být zavedena k řešení tohoto problému?

Fyzické problémy související s věkem by měly být více zohledňovány a mělo by se přihlížet k míře opotřebení. Vzhledem k tomu, že učitelé jsou více psychicky vyčerpaní, může být vhodné přijmout nějaká opatření.

 

Jaké konkrétní aktivity podporující opatření spojená s věkem - ať už formální nebo neformální - jste ve své organizaci zavedli?

U učitelů staršího věku se zohledňuje jejich zdravotní stav. Pracovní pohotovost je dobrovolná. V některých zvláštních případech máme nepsaná týmová pravidla. Jsme plně solidární, abychom ve škole tvořili kompletní tým.

Tags: No tags

Comments are closed.