Private Primary School: Turkey – Čeština

Private Primary School

Respondent: Mehmet Avcı, ředitel školy

Země: Turecko

Dialog - Společné řešení problémů - Smysl pro komunitu

 


Problémy související s věkem ve škole zahrnují problémy spojené s používáním technologií, přizpůsobením se novým metodám výuky, změnami učebních osnov, odporem k týmové práci a rigidními postoji v různých aspektech školního života.

Mezi příčiny těchto problémů patří to, že se starší lidé neorientují v příslušných oblastech, mají pocit, že jejich kariéra již končí, a náročná povaha vzdělávacího sektoru.

Opatření v oblasti age managementu by mohla spočívat v nezaměstnávání učitelů v důchodu a v zaměření se na poskytování školení a profesního rozvoje aktivním učitelům, zejména v oblastech, jako jsou technologie a nové metody výuky.

Navrhovaným opatřením je pověřit starší učitele "poradenskou službou", aby mohli využít svých zkušeností a znalostí.

Monitorování a hodnocení těchto opatření lze provádět prostřednictvím dohledu nad kurzem a zpětné vazby od učitelů. 

Celý rozhovor

Setkáváte se s nějakými obtížemi a problémy souvisejícími s věkem vašich učitelů? Popište prosím několika slovy situaci ve vaší škole.

U našich starších učitelů se objevují problémy, například s používáním technologií, nových vyučovacích metod, předsudky a nedostatky ohledně současných učebních osnov, neschopnost týmové práce, snížená trpělivost a vytrvalost při fungování ve třídě a ve vztazích s žáky, rigidní přístup ve vztazích mezi žáky a rodiči a ve škole a ostré vymezování hranic.

 

Jaké jsou příčiny těchto problémů?

Skutečnost, že starší jedinci se v některých věcech nedokážou modernizovat, že u nich převládá pocit "už mám hotovo" a že mají za sebou dlouholetou službu ve školství, což vyžaduje extrémní nasazení a trpělivost.

 

Jaká opatření byla ve vaší organizaci zavedena k prevenci nebo řešení těchto problémů?

Abychom využili zkušeností a znalostí našich učitelů po dosažení určitého věku (50-55 let), je možné považovat za vhodné je pověřit spíše formou "poradenské služby" než přímou prací v praxi.

 

Jste si vědomi výhod a nevýhod těchto opatření (používaných nebo plánovaných)?

Radící učitelé sice mohou být dobrým průvodcem pro své kolegy, ale také mohou vést k pochybením, pokud nezvládají problematiku dané doby a generace.

 

Jaké pozitivní účinky mají zavedená opatření?

Bylo zjištěno, že mladí, dynamičtí učitelé, kteří jsou vhodně přizpůsobeni době a novému systému vzdělávání a odborné přípravy, zvyšují kvalitu vzdělávání.

 

Jak jsou nebo jak by mohla být tato opatření monitorována a vyhodnocována?

Jelikož jsem administrativní řídící pracovník, tak prováděním pozorování a zpětné vazby od učitelů.

 

Jaká další opatření by podle vás mohla nebo měla být zavedena k řešení tohoto problému?

Učitelé, kteří odešli do důchodu, nemají v této instituci být už zaměstnávání. Pokračovat ve spolupráci s učiteli, kteří jsou aktivní v oboru a mají alespoň tříletou odbornou praxi, a poskytovat školení v aktuálních oblastech (technologie, nové metody a techniky výuky).

 

Jaké konkrétní aktivity podporující opatření spojená s věkem - ať už formální nebo neformální - jste ve své organizaci zavedli?

Každý učitel by měl, jako ostatně celý kolektiv, pozorovat výuku jiného učitele ve svém oboru a tato praxe by se měla opakovat v pravidelných intervalech po celý rok. Zajistit školení našeho ředitelství a rozvoj našich učitelů v odborné oblasti a dbát na to, aby se naši starší učitelé odborně vzdělávali.

Tags: No tags

Comments are closed.