Science High School: Turkey – Čeština

Science High School

Typ organitace: střední státní škola

Respondent: Uygar Turgut, ředitel školy

Země: Turecko

Zkušenost jako výhoda - Projektové vyučování - Moderní výukové metody - Kreativní řešení problémů

 


Problémy související s věkem se ve škole týkají především zkušených učitelů, kteří se zdráhají přijmout projektové vyučování kvůli tradičnímu vzdělávacímu systému v Turecku silně zaměřenému na zkoušky.

Mezi problémy patří přizpůsobení se novým metodám výuky, změny v typech zkouškových otázek a odpor k digitálním učebním nástrojům.

Motivací ke změně je snaha zlepšit vzdělávání studentů a řešit generační rozdíly v myšlení. Pravomoc ředitele hodnotit práci učitele po čtyřech letech není explicitně zmíněna, ale má na ni nevyřčený vliv.

Diskriminace na základě věku a střety mezi mladšími a staršími učiteli jsou v některých školách problémem, který upozorňuje na potřebu kampaní zaměřených na řešení těchto problémů.

Zpětná vazba a pravidelná komunikace s učiteli jsou nezbytné pro sledování a hodnocení účinnosti přijatých opatření. 

Celý rozhovor

Setkáváte se s nějakými obtížemi a problémy souvisejícími s věkem vašich učitelů? Popište prosím několika slovy situaci ve vaší škole.

"Jsme škola s množstvím učitelů, kteří mají 25-30 let praxe. To většinou poskytuje bohaté zkušenosti. Někdy se však setkávám s problémy týkajícími se věku našich učitelů. Jsme turecká střední škola projektového typu, takže učební plán výuky v naší škole je zaměřen na projektové vyučování. Alespoň to ministerstvo od našeho typu školy požaduje. Zdá se však, že zde existuje jakýsi paradox, protože celý vzdělávací systém je založen na zkouškách, například na přijímacích zkouškách na univerzity nebo na střední školy. Proto se učitelé nechtějí zapojit do projektového vyučování, protože se jedná o specifickou oblast, ve které se učitelé musí vyškolit, aby naučili žáky psát nebo vytvářet projekty a přiměli je osvojit si dovednosti, které jim pomohou klást otázky, aby mohli přicházet s novými nápady. Za druhé, typ otázek ve zkouškách se podstatným způsobem mění, jedná se o tzv. typ otázek ""nové generace"". V naší škole většina učitelů nemá problém se tomuto typu otázek přizpůsobit, ale na jiných školách, jak jsem denně svědkem, je situace jiná. Kromě toho učebnice obecně vedou učitele k tomu, aby se tento typ otázek naučili, a čím více řeší nebo odpovídají na tento typ otázek, tím rychleji a efektivněji se přizpůsobují.

Co se týče učitelů, máme na naší škole smíšenou skupinu. Jsou zde učitelé, kteří mají 25 až 33 let praxe v této profesi, a je zde další skupina, kterou tvoří učitelé s 15 až 20 lety praxe. Mezi těmito skupinami panují dobré vztahy a každá skupina podporuje tu druhou v mnoha aspektech. Například zkušenější učitelé mají někdy problémy s používáním technologií ve svých hodinách a mladší učitelé jim podávají pomocnou ruku, aby se naučili technologie, aplikace nebo programy používat, takže se navzájem nediskriminují. Obě skupiny se však těžko vyrovnávají s mentalitou dnešní generace. Často se vedou diskuse o chování a postojích žáků k výuce a učitelům. Vzhledem k tomu, že jsme škola, která přijímá studenty prostřednictvím přijímacích zkoušek, mají naši učitelé tendenci zadávat více domácích úkolů než jiné školy a klást o něco těžší otázky ve srovnání s jinými typy středních škol. Studenti a jejich rodiče si proto na tuto situaci stěžují a někdy se dokonce obracejí na úřední orgány se žádostí o prošetření. Starší učitelé jsou v takových situacích křehčí a jsou více rozčarovaní a vystresovaní, což někdy vede k ukončení jejich profesního života."

 

Jaké jsou příčiny těchto problémů?

Dobrý učitel je ten, kdo se neustále rozvíjí, učí se novým metodám, jak prezentovat určité pojmy, jak na některé myšlenky nahlížet z nového úhlu pohledu, a to vše s cílem přimět žáky, aby se na věci dívali z jiného úhlu pohledu. Naši učitelé jsou obecně vzato dobří ve výuce založené na testech. Nicméně od naší školy se očekává, že bude vytvářet projekty a vzdělávat žáky prostřednictvím projektů, na kterých učitelé a žáci pracují společně, učitelé v naší škole pravděpodobně nebudou mít zájem se rozvíjet tak, aby realizovali projektové vyučování. Učení se novým věcem a změna perspektivy vyžadují čas a tento proces je od začátku plný strastí. Domnívám se, že zkušení starší učitelé mají dovednosti, které přicházejí až s odučením stovek hodin. Co se však týče nových stylů vyučovacích metod, naši učitelé se zdráhají je aplikovat do svého stylu výuky. Jejich postoj má však přijatelný důvod. Rodiče studentů posílají své děti do naší školy, aby si zlepšily své dovednosti v testech, například z matematiky a biologie, které jim umožní jít na univerzitu, a ne aby si rozšířili své obzory. Existuje také další pádný důvod, proč nezkoušet nové metody, a tím jsou samozřejmě peníze. Čím déle jsou v oboru, tím vyšší mají plat. Proč by se starší učitelé měli rozhodnout učit se novým technikám a metodám a trávit svůj čas utrpením z učení, které jim nikdy nepřinese peníze navíc a neudělá jejich život smysluplnějším?

 

Jaká opatření byla ve vaší organizaci zavedena k prevenci nebo řešení těchto problémů?

"Nejprve jsem se osobně setkával s učiteli, abych je přesvědčil, že se mají přizpůsobit současným podmínkám, a snažil jsem se jim vysvětlit, proč by se měli rozvíjet v oblasti projektů, a uváděl jsem důvody, jako je to, že ministerstvo sleduje školy online a napomíná školy, které nepodaly žádný projekt, a snažil jsem se je motivovat, když se potýkají s takovými problémy. Zadruhé laskavě žádám učitele, aby vytvořili skupinu a společně pracovali na čemkoli, na čem by chtěli pracovat, například na zvýšení motivace žáků, globálním oteplování, time managementu, vytvoření produktu, který bude užitečný a změní náš život k lepšímu. Rád bych, aby to byla smíšená skupina učitelů, těch, kteří umí dobře používat technologie a vytvářet projekty, a těch, kteří mají jen malé znalosti technologií a vytváření projektů.

Patřím mezi šťastné ředitele, protože máme nárok hodnotit výkonnost učitelů a ukončit pracovní období učitele poté, co v mé škole působí čtyři roky. Nikdy učitele nenutím, aby dělali věci, které po nich chci, a mluvím s nimi slušně a laskavě, nicméně moje pravomoc zrušit jejich pracovní poměr na naší škole se jim jeví jako sankce, o které se však nikdy nezmiňuji."

 

Jste si vědomi výhod a nevýhod těchto opatření (používaných nebo plánovaných)?

"Všechna přijatá opatření mají zajistit spokojenost a štěstí učitelů. Jak všichni víme, třídy nejsou továrny, učitelé nevytvářejí komerční produkty ani neposkytují přímé služby platící veřejnosti, ale vytvářejí novou generaci pracovníků, kteří po několika letech najdou své místo ve společnosti. Bez šťastných a spokojených učitelů by k tomu nikdy nedošlo.

Zkušení učitelé jsou vystaveni větší kontrole než jejich mladší kolegové, kteří je chtějí vytlačit. Věková diskriminace se stala jednou z největších obav učitelů. Mladí učitelé jim vyčítají, že jsou zastaralí, nejsou inovativní a mají vyšší platy. Ačkoli u nás takový problém nemáme, v některých školách je hluboce zakořeněný. Někdy však starší učitelé sestřelují ty mladší také. Podání návrhu na kampaň za ukončení věkové diskriminace na školách bude jednou z největších výhod, jak nastolit mezi učiteli klid a zajistit úspěch. "

 

Jaké pozitivní účinky mají zavedená opatření?

Zdá se, že vysvětlování důvodů přijatých opatření a navazování kontaktů s učiteli nyní funguje lépe než dříve. Máme nyní více učitelů, kteří se zapojují do projektů a pracují se studenty na různých tématech. Počet učitelů zatím není dostatečný, ale je to dobrý začátek. Předchozí ředitelé mluvili s učiteli tak, že se cítili trochu zastrašení a ohrožení, využívali své autority.

 

Jak jsou nebo jak by mohla být tato opatření monitorována a vyhodnocována?

Vždy si od učitelů v pravidelných intervalech vyžádám zpětnou vazbu, když jim zadávám úkoly. Společně hodnotíme jejich práci a vyměňujeme si názory. V případě potřeby jim sděluji své návrhy a zaznamenávám také jejich podněty a nápady k tématu, které probíráme. Upřímně řečeno, stále se najdou učitelé, kteří se brání změnám nebo pokusům držet krok s vývojem ve vzdělávání. Ani já je nechci vystavovat tlaku a odrazovat je. Myslím, že ve skutečnosti s nimi také soucítím, protože není snadné zlomit předsudky a změnit chování učitelů, kteří své žáky po celou dobu své kariéry učili, jak být úspěšný v testu. Potřebujeme vzájemné porozumění.

 

Jaká další opatření by podle vás mohla nebo měla být zavedena k řešení tohoto problému?

Potřebujeme kampaň za efektivní a vstřícné postupy zaměstnávání ve školách, která by oceňovala a podporovala starší učitele a vyzývala všechny úřady a státní správu k uznání cenného přínosu zkušených učitelů. Stát by neměl učitele zkoušet při rozhodování o tom, zda mohou být zkušenými odborníky nebo řediteli. Namísto toho, aby po nich stát požadoval složení zkoušky, by se měl snažit hledat u nich schopnosti pro výkon manažerských funkcí, kterými jsou plánování, organizování, personální obsazování, a především řízení a kontrola, aby starší učitelé zůstali v systému zařazeni bezpečně a racionálně. Neměla by to být pouze zodpovědnost ředitelů nebo vedoucích učitelů.

 

Jaké konkrétní aktivity podporující opatření spojená s věkem - ať už formální nebo neformální - jste ve své organizaci zavedli?

Některé z nich jsem již zmínil výše. Moje poslední poznámka by byla, že čím déle musí učitelé pracovat, tím větší je šance, že skončí s nechtěnými, vážnými zdravotními problémy. Schopnosti lidí se mění a málokdo zůstává stejný. Jednou budeme jedněmi z nich a co zaseješ, to sklidíš, takže soucit a empatie nám jako ředitelům pomohou překonat téměř všechny problémy. V neposlední řadě v našem vzdělávacím systému nemají ředitelé právo vybírat si své zaměstnance, kromě škol projektových, jako jsme my! Celkově vzato musíme starší učitele chránit a pečovat o ně jako o zřítelnici našich očí ☺.

Tags: No tags

Comments are closed.