Anonymous University Faculty of Theology – Čeština

Man and woman talking in an office at a desk over a laptop

Anonymous University Faculty of Theology

Typ organizace: univerzita

Typ organizace: univerzita

Země: Rumunsko

Školení digitálních dovedností - Jazykové kompetence - Průběžné vzdělávání - Meritokracie

 


Shrnutí

"Kombinace zmenšující se a stárnoucí populace spolu s nedostatkem vzdělání představuje pro naši zemi významný demografický problém. K jeho překonání musí reforma vzdělávání upřednostnit zájmy studentů, z čehož budou mít prospěch jak jednotlivci, tak širší společnost. V posledních letech se však učitelská kariéra, a to i na vysokých školách, stala pro mladé a talentované jedince méně atraktivní.

Přestože ve vysokoškolské výuce přetrvávají tradicionalistické přístupy a obtíže související s věkem, je zásadní rozpoznat rozdíly mezi profesory. Někteří členové fakulty se navzdory svému věku aktivně snaží držet krok s dobou a zapojit studenty. Pro vyřešení těchto problémů by univerzity měly upřednostňovat školení v oblasti digitálních dovedností, podporovat jazykovou vybavenost a podporovat kulturu neustálého vzdělávání a přizpůsobivosti pedagogických pracovníků. Přijetím změn a posílením zapojení studentů můžeme vytvořit dynamičtější a inkluzivnější vzdělávací prostředí, které studenty připraví na budoucnost."

  • Univerzita v Iași, stejně jako mnoho dalších vysokých škol, se potýká s problémy souvisejícími s věkem a nedostatečnou přípravou na používání nástrojů informačních technologií a komunikace (ITC).
  • Pandemie COVID-19 upozornila na naléhavou potřebu učitelů, zejména těch starších, zlepšit si digitální dovednosti. Bylo zaznamenáno počáteční odmítání digitalizace a pomalý proces adaptace.
  • Profesoři, zejména ti starší, mají omezené znalosti cizích jazyků, například angličtiny, což jim brání v přístupu k mezinárodnímu akademickému životu, literatuře a spolupráci.
  • Vzhledem k tomu, že průměrný věk odchodu do důchodu je nejvyšší v oblasti vysokoškolské výuky, existuje mezi profesory a studenty značný věkový rozdíl.
  • Stereotypy mohou existovat na obou stranách, přičemž mladší studenti stereotypně vnímají starší profesory a naopak.
  • Věk by však neměl profesorům bránit v tom, aby se přizpůsobili měnícím se kulturním trendům a efektivně navázali kontakt se studenty.
  • Toto omezení ovlivňuje interakce s evropskými učiteli i studenty, včetně těch, kteří se účastní výměnných programů, jako je Erasmus.


Domnívám se, že manažeři vzdělávacích institucí - zejména akademických - by se mohli tématu stárnutí věnovat hlouběji (zejména ve vzdělávacím sektoru, ale i z obecného celospolečenského hlediska) a nabízet způsoby profesionalizace v tomto oboru prostřednictvím různých informačních kampaní, vědeckých akcí, kurzů apod. Mezioborová spolupráce, výměna zkušeností, nápadů a osvědčených postupů by mohla podpořit rozvoj těch oblastí politiky, které zahrnují téma age managementu ve veřejném sektoru, zejména v sektoru vzdělávání.

 

Univerzita může být iniciátorem profesní sítě v této oblasti - a to i na evropské úrovni - a může podporovat lobbistické a partnerské akce s organizacemi, institucemi, sdruženími z naší země i ze zahraničí s cílem spolupracovat a podílet se na společných projektech.

 


 

Celý rozhovor

Teologická fakulta a věk - výzvy a řešení

"Ageismus byl přítomen dlouho před ničivými dopady pandemie a současnými trendy na evropské úrovni v posledním desetiletí. Je však zcela zřejmé, že lidé jsou možná ochotnější proti stigmatizaci stárnutí vystupovat a snažit se s ní něco dělat.

Podle mého názoru dochází k posunu v obecném postoji a v této otázce mohou univerzity hrát vedoucí roli při rozvíjení povědomí o stáří na všech úrovních.
Na druhou stranu teologická fakulta, na které působím, má k faktoru stáří asi nejucelenější přístup, protože když se nad tím lépe zamyslíme, budoucí kněží vychovávaní na naší fakultě budou mít za majoritní příjemce především starší lidi. Je známo, že přinejmenším v Rumunsku, ale myslím, že to platí v celém evropském prostoru, mají lidé staršího věku vyšší míru religiozity a aktivnější, bohatší duchovní život.

Jakýkoli přístup ke stárnutí se zabývá holistickou perspektivou, která kombinuje sociální a humanitní obory, jako je sociologie, psychologie, teologie.
Na teologické fakultě jsou naši studenti vyškoleni k poskytování duchovního poradenství příjemcům pomoci. Domnívám se, že role duchovního poradenství ve zvyšování kvality života starších lidí je prvořadá. Úloha duchovního poradenství je trojí: předcházet negativním důsledkům stárnutí, udržovat vztahy ve sféře jednotlivce na optimální úrovni a zasahovat v případě, že se jednotlivec ocitne v obtížích. Nejsem odborník na duchovní poradenství, ale myslím si, že pro rumunskou populaci by to mohl být nejlepší přístup, protože celková úroveň religiozity je vysoká."

 

Jak mohou univerzity na tyto výzvy reagovat?

"Pokud jde o změny a odlišné perspektivy, které přicházejí s věkem, myslím, že jakákoli forma preventivního programu/programu zvyšování povědomí může přinést nějaké výsledky. Taková prevence by mohla probíhat prostřednictvím informačních kampaní mezi obyvatelstvem o specifických aspektech vyššího věku, prostřednictvím fyzických metod boje proti negativním účinkům spojeným s věkem, prostřednictvím psychické přípravy na přechod do jiné životní etapy. Bohužel nevím o existujících iniciativách v této oblasti, a to ani v oblasti vzdělávání, kde bychom mohli takový preventivní/osvětový program vyzkoušet a pilotovat.

Pravděpodobně bychom však nejprve potřebovali odborníky na toto téma a není těžké odhadnout, že pedagogičtí pracovníci by mohli být tou nejlepší volbou. Nejúčinnějším opatřením by proto mohlo být vyškolení pedagogických pracovníků v této problematice a následné navržení a vytvoření kampaní pro širokou populaci. Naši studenti mají kurzy Aplikované sociální práce a Odborné praxe v různých partnerských institucích, ale pracují hlavně s tělesnými a duševními problémy, s dětmi s problémy a postižením a s chudou populací. Na naší fakultě existují dva obory věnované tématu seniorů: Sociální pomoc seniorům ve třetím ročníku studijního programu Pravoslavná teologie - sociální práce - bakalářský stupeň a Specifické problémy různých věkových etap a metody intervence v prvním ročníku studijního programu Současná křesťanská rodina - magisterský stupeň. Jiná centra v Rumunsku toho však mají více, existuje například magisterský obor Sociální gerontologie (na Fakultě sociologie a sociální práce Univerzity """"Babes Bolyai"" Cluj-Napoca), který rozvíjí významné teoretické a praktické dovednosti v oblasti sociální práce věnované starším lidem.

Domnívám se, že manažeři vzdělávacích institucí - zejména akademických - by se mohli hlouběji zabývat tématem stárnutí (zejména ve vzdělávacím sektoru, ale i z obecného celostátního sociálního hlediska) a nabízet způsoby profesionalizace v tomto oboru prostřednictvím různých informačních kampaní, vědeckých akcí, kurzů apod.
Na druhé straně by mezioborová spolupráce, výměna zkušeností, nápadů a osvědčených postupů mohla podpořit rozvoj těch politik, které zahrnují téma age managementu ve veřejném sektoru činnosti, zejména v sektoru vzdělávání.
Vysoké školy by mohly být iniciátorem profesní sítě v této oblasti - a to i na evropské úrovni - a mohly by podporovat lobbistické a partnerské akce s organizacemi, institucemi, sdruženími z tuzemska i zahraničí s cílem spolupracovat a podílet se na společných projektech."

 

Efektivní práce v každém věku - platí to skutečně pro vysokoškolské učitele?

"Navzdory negativním stereotypům existuje několik seriózních studií, které ukazují stejný závěr: člověk může efektivně pracovat v každém věku, nezbytnou podmínkou je, aby organizace přijaly strategie s cílem předcházet a řídit stárnutí zaměstnanců a udržet dobrou kvalitu života na pracovišti, přizpůsobit ergonomickou organizaci práce tak, aby umožnila starším zaměstnancům být konkurenceschopní a zdraví.

Omlouvám se, že nemohu citovat evropskou studii, ale znám velmi známý článek publikovaný v "American Psychologist" - "vlajkovém časopise" mezinárodní psychologie - článek, který analyzuje vědecké výkony "seniorů" v univerzitním prostředí. Článek na základě získaných dat analyzuje otázku důchodového věku osob v akademickém prostředí. Jak známo, v USA a Kanadě, stejně jako v některých evropských zemích, není věk odchodu do důchodu omezen. V jiných evropských zemích je tento věk stanoven na 65 nebo 67 let.
Zkrátka, z článku vyplývají následující zjištění.

Navzdory dřívějšímu přesvědčení nemá vyšší věk vliv na intelektuální a studijní výkonnost. Tato skutečnost je důsledkem:

  1. zrušení nuceného odchodu do důchodu (v USA a Kanadě), které motivuje k akademickému výkonu;
  2. změny postavení vědeckých publikací (publikace mají význam nejen pro povýšení, ale i pro prestiž);
  3. prodlužující se průměrné délky života a zdraví ve stáří; Nejlepším prediktorem výkonnosti ve vyšším věku je předchozí výkonnost; ti, kteří byli výkonní v mládí, jsou výkonní i jako "senioři", a ti, kteří nebyli výkonní v mládí, nejsou výkonní ani jako "senioři;

Nekompromisní odchod do důchodu v určitém věku (např. 65 let) znamená ve skutečnosti plýtvání a mrhání zdroji.
Domnívám se, že tyto informace jasně ukazují, že jsme problém věku v akademické oblasti stále nevyřešili, protože - pravděpodobně - musíme změnit náš obecný přístup k práci obecně. Mluvím o Evropě obecně a o Rumunsku zvláště.
Pokud jde o základní věci, které mohu pozorovat každý den - na jedné straně mohou starší zaměstnanci čerpat ze svých životních zkušeností a nabízet studentům kariérní a pastorační rady, kterých mladší zaměstnanci nemusí být schopni. Na druhou stranu nejzávažnější problémy v rámci administrativy a vedení přicházejí - překvapivě - ne ze strany těch starších, ale ze strany těch mladších."

Tags: No tags

Comments are closed.