Yhteistyökumppanit

ProEduca, Tsekin tasavalta

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Projektin vetäjä ja alkuperäisen idean kehittäjä ProEduca on tukenut ja kehittänyt ikäjohtamista Tsekin tasavallassa useissa eri yhteyksissä. He ovat mukana luomassa kansallista strategiaa kotimaassaan, jossa tarve tämän projektin kautta syntyvälle ikäjohtamisen ohjeistukselle on suuri. ProEducan henkilökunnan jäsenet ovat maassaan ensimmäisiä ikäjohtamisesen tutkinnon suorittaneita. Heillä on aikomuksenaan ryhtyä myös neuvojiksi.

Archivio della Memoria, Italia

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Archivio della Memoria tuo projektiin kahdenkymmenen vuoden kokemuksen kvalitatiivisesta tutkimuksesta ja kyselyistä koskien vanhempaa ikäluokkaa. He pystyvät tarjoamaan metodologiaa, näkökulmia ja ratkaisuja kaikissa projektin vaiheissa, eritoten alustavan tutkimuksen sovelluksessa ja tulosten formatiivisissa aspekteissa. Heillä on myös viestintäosaamista ja he auttavat tutkimustulosten jakamisessa mahdollisimman laajalle koulutus- ja työelämäkentällä.

Sastamalan Opisto, Suomi

AMM

Website Facebook logo Instagram logo

Sastamalan Opisto on vapaan sivistystyön organisaatio, jonka opiskelijoista merkittävä osa on työuransa alku-, keski- ja loppuvaiheessa tai juuri eläkkeelle siirtyneitä paikallisten yritysten työntekijöitä. Kurssien suunnittelussa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa ja hyödynnetään kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettujen yritysten kokemuksia ja tieteellisen tutkimustiedon tuloksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vaikutuksesta työhyvinvointiin. Sastamalan Opisto tukee paikallisten yritysten ikäjohtamista tarjoamalla työelämässä mukana oleville henkilöille mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja keskittyy työelämässä hyödyllisten käytännön taitojen opetukseen (esim. kielitaito, ikääntyvien työntekijöiden IT ja ICT-taidot), fyysisen terveyden ja työkyvyn kohentamiseen (kunto- ja liikuntatunnit, terveellinen ruokavalio, rentoutus) ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Aktiivinen uuden oppiminen ja harrastaminen kohentaa yksilön hyvinvointia myös henkisellä ja sosiaalisella tasolla. Tämä tukee myös työhyvinvointia ja hyvää ikääntymistä.

ASIE, Romania

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

ASIEN kantava periaate on ikäsyrjinnän vastustaminen. Haluamme lisätä yleistä tietoisuutta ikäihmisten aktiivisesta osallistumisesta yhteiskuntaan ja heidän mahdollisuudestaan elää täyttä elämää. Meillä on kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä ja hyvät yhteydet paikallisiin ikäjohtamisesta kiinnostuneisiin kansalaisjärjestöihin. Romaniassa ikäjohtaminen ja aktiivinen ikääntyminen ovat vielä uusia asioita ja kohtaavat vielä vastustusta makrotasolla.

Frauenberatunsstelle Oberpullendorf,Itävalta

AMM

Website Facebook logo

FBST on luonut paikallisten toimijoiden verkoston, jossa pyritään tukemaan iäkkäämpien ihmisten työntekoa tarjoamalla heille ohjausta, koulutusta ja erilaisia palveluita. Tuomme Masterclass projektiin myös kokemusta yritysmaailmasta: vierailemme yrityksissä ja kartoitamme työvoiman tarvetta, joskus jopa löydämme uusia työ- tai harjoittelupaikkoja. Teemme jatkuvaa yhteistyötä paikallisen talouselämän kanssa. Kokenut henkilökuntamme jakaa tietoa projetista paikallisille sidosryhmille.