TARKETT SPA

Rozhovor s panem Massimilianem Perazzonim


 

Specializace

Se svými více než 130 lety zkušeností je Tarkett jedním ze světových leaderů v řešení pro inovativní a ekologicky udržitelné podlahové krytiny a povrchy pro sportoviště. 

V hlavním sídle italské společnosti Tarkett S.p.A. (závod na výrobu linolea v Narni Scalo) pracuje 140 zaměstnanců, celkem 48 z nich je starších 50 let (konkrétně 20 zaměstnanců, 28 pracovníků ve výrobě), 4 ženy a 44 mužů. 

Projektovými manažery jsou Massimiliano Perazzoni, zástupce managementu, a Mirko Bucci, manažer pracovníků.

Jak je nyní obecně známo, Itálie patří k zemím s nejvyšším procentem starší populace na světě. Tento fakt spolu se zvyšováním věku odchodu do důchodu nutně vedl ke zvažování opatření, která je třeba přijmout, aby bylo možné zaručit bezpečnost v práci právě u té kategorie pracovníků, která je ohrožena specifickými rizikovými faktory.

Sektor

Sekundární sektor: chemický průmysl

Země

Itálie

Webpvá stránka

https://www.tarkett.com/en/


 

Hlavní důvody pro rozhodnutí o implementaci age managementu

Během fáze hodnocení rizik musí být analyzovány všechny rizikové faktory včetně rizik souvisejících s věkem pracovníků. V případě zaměstnanců starších 50 let je nutné věnovat větší pozornost posouzení fyzických možností ve vztahu k vykonávané činnosti a podmínkám, za kterých je daná činnost vykonávána. Práce na směny nebo práce ve vysokých teplotách, případně práce v hlučném prostředí nebo nutnost manipulace s těžkými břemeny jsou faktory, které je nutné považovat u pracovníků starších 50 let za více rizikové než u pracovníků mladších.    

Obecně se doporučuje, předtím, než je pracovníkovi staršímu 50 let přidělen konkrétní úkol, u kterého se předpokládá tento typ rizik,  vyhodnotit a především ve spolupráci se závodním lékařem posoudit, zda má daný pracovník fyzické a/nebo psychické předpoklady pro zvládnutí daného úkolu.  

Na základě získaných dat se prokázalo, že většina nemocí nebo úrazů pracovníků starších 50 let souvisí se stárnutím. Konkrétně se jedná o:

– poškození srdce a plic nebo patologické stavy v důsledku nadměrné zátěže, výrazných teplotních změn, práce prováděné ve vysokých nadmořských výškách, atd.

– svalová únava v důsledku ztráty síly a poklesu elasticity svalů.

– zhoršení zraku, snížená schopnost zaostření, pády z důvodu zhoršení zraku nebo horších reflexů, atp.


 

Očekávané výsledky

 • Prevence nemocí z povolání v důsledku práce ve vysokých teplotách, hluku nebo manipulace s těžkými břemeny u pracovníků starších 50 let.

 


Zvolená opatření age managementu

Flexibilní úprava pracovní doby

 • úprava rozvrhů směn;
 • opatření umožňující zkrácení denní či týdenní pracovní doby;
 • flexibilní náplň práce pro starší zaměstnance;
 • částečný důchod;
 • specifické modely rotace práce nebo osvobození starších zaměstnanců od práce přesčas a práce navíc.

Ochrana a podpora zdraví, úprava pracoviště

 • studie zdravotních rizik na pracovišti;
 • zdravotní zprávy a pracovní skupiny zaměřené na zdraví zaměstnanců na úrovni organizace;
 • využití zdravotnických odborníků ke konzultacím;
 • zaměstnanecké průzkumy;
 • participace a vzdělávání zaměstnanců;
 • pravidelné zdravotní prohlídky;
 • školení vedoucích a klíčových pracovníků v řízení péče o zdraví;
 • ergonomická úprava pracoviště;
 • úprava pracovní doby přispívající k ochraně zdraví pracovníků

 

Naše cesta k age managementu

V Itálii vedlo prodloužení průměrné délky života a nová kritéria pro odchod do důchodu k přehodnocení pracovních pozic starších zaměstnanců na pracovním trhu: očekává se, že zaměstnanost pracovníků starších 50 let poroste; tito zaměstnanci tak budou tvořit významnou složku pracovní síly.

V rámci posouzení rizik vztahujících se ke konkrétním pracovním úkolům zavedl Tarkett SpA  dodatečná preventivní opatření týkající se pracovníků starších 50 let k již přijatým opatřením v souvislosti s posouzením rizik týkajících se mladších pracovníků. Tato opatření umožnila další snížení výskytu rizikových faktorů.

Opatření přijatá Tarkett SpA:

– Informování pracovníků starších 50 let o konkrétních rizikových faktorech s frekvencí každé dva roky (školení ohledně rizikových faktorů pro mladší pracovníky se koná jednou za 4 roky). Tato školení provádí pracovníci Prevence a ochrany (Prevention and Protection Service) přímo na pracovišti u informačních panelů. Například v roce 2016 bylo na pracovištích provedeno celkem 80 školení určená pro pracovníky starší 50 let.

– týdenní kontroly za účelem ověření úrovně bezpečnosti prováděných aktivit, vyhodnocení, v případě nutnosti přijetí opatření ke zlepšení bezpečnosti. Díky kontrolám prováděným na různých pracovištích bylo přijato několik opatření, např. nákup  pomůcek ke snížení fyzické námahy pracovníků starších 50 let: elektrických zvedáků, vozíků na nástroje namísto klasických kufříků nebo instalace hydraulických plošin pro zvedání materiálu a břemen. 

– Výměna osobních ochranných prostředků (OOP) za nové se stejným stupněm ochrany, tak, aby lépe vyhovovaly potřebám pracovníka. Použití vhodnějších OOP usnadňuje pracovní aktivity.

– byla zavedena specifická pravidla pro pracovníky starší 50 let stanovená lékařem ve spolupráci s pracovníky Prevence a ochrany, platná spolu s testy požadovanými po všech pracovnících:  

 • Posouzení motorických dovedností a elasticity svalů (každoroční lékařská prohlídka);
 • Testy psychické způsobilosti
 • Vyšetření PSA v rámci každoroční biochemické analýzy krve;
 • Oční prohlídka každé dva roky;
 • Vyšetření u kardiologa každé dva roky.

Pracovník také může v případě zájmu využívat delší nebo častější přestávky v práci nebo dokonce požádat o změnu pracoviště, které pro něj bude méně rizikové. Žádost je posouzena a vyhodnocena během schůzky s konkrétním pracovníkem, lékařem a pracovníkem Prevence a ochrany. Rozhodnutí může být dočasné nebo konečné. Toto opatření umožňuje pracovníkům starším 50 let psychickou i fyzickou rekonvalescenci.

Díky těmto opatřením se Tarkettu SpA od spuštění projektu podařilo eliminovat výskyt nemocí z povolání u pracovníků starších 50 let a eliminovat u nich počet úrazů, rovněž snížit index relativního rizika u aktivit prováděných pracovníky staršími 50 let (snížení o více než 50 %).  


 

Silné a slabé stránky

Silnou stránkou je nepochybně zapojení a účast všech pracovníků; všichni projevili ochotu ke spolupráci v případě změn, testování nástrojů a osobních ochranných prostředků atd.

Tým také velmi dobře spolupracoval (pracovníci, zástupci pracovníků pro bezpečnost, management, pracovníci prevence a ochrany, lékař, atd.). 

Slabou stránkou je skutečnost, že všechny náklady hradila sama společnost.

“Aha” moment

Projekt vznikl na základě „proaktivního“ přístupu ke zdraví a bezpečnosti v práci; nebyla žádná konkrétní událost, jednalo se o projekt týkající se prevence. 


 

Aktivity k udržení činnosti

Všechny náklady hradí firma. Firma postupovala na základě vyhlášky o bezpečnosti na pracovišti založené na principu prevence rizik ve společnosti, což logicky znamená i zapojení zaměstnavatele a pracovníků v přijetí povinností a preventivních a ochranných opatření pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. 


 

Systém monitorování výsledků

Díky implementaci a aplikaci opatření shrnutých v předchozích bodech se index rizika činností realizovaných v Tarkett S.p.A. pracovníky staršími 50 let snížil od roku 2010 o 80 %, tj. z hodnoty 25 na 4 (viz matice rizik  R = Poškození * Pravděpodobnost).

 

Díky implementaci a aplikaci všech opatření shrnutých v předchozích bodech je vývojový trend počtu nehod pracovníků starších 50 let ve společnosti Tarkett S.p.A. mimořádně pozitivní. Ve společnosti Tarkett SpA nebyly u pracovníků starších 50 let od roku 2011 zaznamenány žádné nehody.


 

Výhody zvoleného řešení

Výhody, které projekt od svého zahájení přinesl, jednoznačně zahrnují: 

 • Od spuštění projektu nebyl zaznamenán žádný nový výskyt nemoci z povolání u pracovníků starších 50 let.
 • Od spuštění projektu nebyly zaznamenány žádné úrazy u pracovníků starších 50 let.
 • Snížení indexu rizika v souvislosti s činnostmi realizovanými pracovníky staršími 50 let (snížení o více než 50 %).

Snížení počtu nehod a nemocí z povolání významně přispělo k minimalizaci sociálních a ekonomických nákladů spojených s nedodržováním bezpečnosti a tím i k zefektivnění výrobního systému. Tento participativní přístup ke zdraví a bezpečnosti na pracovišti byl dosažen prostřednictvím akreditovaných certifikátů; dále se šíří povědomí o této problematice a tím se zefektivňuje strategie prevence.


 

Osobní doporučení

V průběhu projektu „Posouzení rizik opatření ke snížení rizik u pracovníků starších 50 let“ se ukázalo, že je důležité informovat o jednotlivých krocích přímo pracovníky. Pro úspěch projektu je nutné zapojit každého pracovníka a získat jeho podporu a spolupráci.