TARKETT SPA

Haastattelussa Massimiliano Perazzoni


 

Erikoistuminen

Yli 130 vuotta toiminnassa ollut Tarkett on yksi maailman johtavista lattioiden valmistajista. Sen innovatiivisiin ja ekologisesti kestäviin tuotteisiin kuuluvat myös urheilutilojen pintaratkaisut.

Italian pääkonttorissa (linoleumin tuotantolaitos Narni Sacolossa) on 140 työntekijää, joista 48 on yli 50-vuotiaita (toimihenkilöitä 20 ja työntekijöitä 28). Heistä 4 on naisia ja 44 miehiä.

Projektia johtavat Massimiliano Perazzoni, johdon edustaja ja Mirko Bucci, henkilöstöpäällikkö.

Italiassa ikääntyneen väestön osuus on tutkitusti yksi maailman suurimmista. Koska myös eläkeikää on nostettu, meidän on nyt pakko pohtia, kuinka voisimme taata työturvallisuuden ikääntyneiden erityisryhmälle.

Sektori

Toinen sektori: kemianteollisuus

Maa

Italia

Verkkosivusto

https://www.tarkett.com/en/


 

Motiivit ikäjohtamishankkeen taustalla

Työterveyden riskianalyysissä pitää huomioida kaikki riskit, myös ikään liittyvät. Yli 50-vuotiaiden työntekijöiden kohdalla pitää arvioida tarkemmin fyysiset voimavarat suhteessa työtehtävään ja työolosuhteisiin. Vuorotyö tai työskentely korkeissa lämpötiloissa sekä melualtistus tai painavien taakkojen käsittely ovat vaarallisempia yli 50-vuotiaille.

Kun yli 50-vuotiaalle määrätään tämäntyyppisiä riskejä sisältäviä työtehtäviä, on suositeltavaa arvioida lääkärin kanssa, onko hänellä fyysiset ja/ tai henkiset valmiudet tehtävän suorittamiseen turvallisesti.

Tutkimuksen perusteella useimmat työperäiset sairaudet tai onnettomuudet yli 50-vuotiailla johtuivat ikääntymisen aiheuttamista muutoksista. Heillä todettiin mm. seuraavia:

–  sydän- ja verisuonisairauksia johtuen liiasta ponnistelusta, suurista lämpötilamuutoksista tai siitä, että työtehtävät suoritettiin korkealla.

– lihasrepeämiä heikomman lihaskunnon ja pienemmän elastisuuden takia

– näkökyvyn ja keskittymiskyvyn huononeminen, huonon näön tai refleksien hitauden aiheuttamat putoamiset jne


 

Toivotut tulokset

  • Pyritään estämään ammattisairauksien puhkeamista yli 50-vuotiailla, jotka altistuvat työssään korkealle kuumuudelle tai meluhaitoille tai joutuvat käsittelemään painavia kuormia

 


Ikäjohtamisen näkökulma

Joustavat työajat

  • työvuorojen mukauttaminen;
  • erityistoimet päivittäisten tai viikoittaisten työtuntien vähentämiseksi;
  • joustavat työajat vanhemmille työntekijöille;
  • osa-aikaeläke;
  • mallit työtehtävien kierrätykseen niin että iäkkäämmät säästyisivät ylitöiltä ja ylimääräisiltä tehtäviltä

Työterveyspalvelut ja työpaikkasuunnittelu

  • terveysraportit ja työryhmät työpaikoilla
  • ammattilaiset neuvonantajina organisaatiossa;
  • kyselyt työntekijöille;
  • työntekijöiden osallistuminen ja koulutus
  • säännölliset terveystarkastukset;
  • esimiesten ja avainhenkilöiden kouluttaminen työterveysasioissa
  • ergonominen työpaikan suunnittelu ja muutokset
  • terveyttä edistävät työaikajärjestelyt

 

Kohti ikäjohtamista

Italiassa ikääntyneiden työntekijöiden asema työelämässä on noussut uudella tavalla esiin elinajanennusteen noustessa ja koska eläkkeelle jäämistä koskevia kriteereitä on muutettu. Yli 50-vuotiaiden työllisyysaste on nousussa ja he ovat merkittävä osa työvoimaa.

Yrityksessämme on määritelty yksittäisten työtehtävien työterveysriskit ja sen lisäksi on otettu käyttöön muitakin ennakoivia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on kohdistettu erityisesti yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin ja niillä työterveysriskejä on saatu entisestään pienennettyä.

Toimenpiteitä ovat:

Yli 50-vuotiaille on järjestetty työturvallisuuskoulutusta kahden vuoden välein, kun taas nuoremille sitä tarjotaan neljän vuoden välein. Koulutuksen järjestää työterveyshuolto omalla työpaikalla jokaisen osaston omalla infotaululla. Vuonna 2016 järjestettiin 80 työturvallisuustarkastusta yli 50-vuotiaiden työntekijöiden läsnä ollessa.

Yksittäisten työtehtävien turvallisuutta arvioidaan viikiottain ja epäkohtia pyritään korjaamaan. Tarkastukset ovat johtaneet moniin korjaaviin toimiin, kuten esimerkiksi työkalujen hankkimiseen jotta yli 50-vuotiaan fyysistä kuormitusta saataisiin vähennettyä. Hankintoja ovat olleet mm. kannettava sähköinen nostolaite sekä kärry työkalujen kuljettamista varten korvaamaan perinteistä työkalupakkia. Lisäksi on asennettu hydraulisia nostolaitteita.

Henkilökohtaisiin turvavälineisiin on kiinnitetty huomiota valitsemalla yhtä tehokkaat, mutta käyttäjäystävällisemmät turvavälineet. Tällöin itse työkin muuttuu vähemmän kuormittavaksi.

Yli 50-vuotiaiden lääkärintarkastuksia on yhdessä työterveyshuollon kanssa laajennettu koskemaan seuraavat:

  • Motoriikan ja lihasvoiman mittaus (vuosittainen terveystarkastus)
  • Psykologiset testit
  • PSA-arvon mittaus vuosittaisissa verikokeissa
  • Silmätarkastus kahden vuoden välein
  • Kardiologinen tutkimus kahden vuoden välein

Tämän lisäksi iäkäs työntekijä voi pitää pidempiä tai tiheämpiä taukoja tai voi jopa siirtyä työturvallisempaan työpaikkaan. Päätös siirtymisestä tehdään yhdessä työntekijän, lääkärin ja työterveyshuollon kanssa. Työntekijä voi siirtyä uuteen tehtävään tilapäisesti tai pysyvästi ylläpitääkseen psykofyysistä toimintakykyään.

Näiden toimien ansiosta yrityksessämme ei ole todettu lainkaan ammattisairauksia yli 50-vuotiailla eivätkä he ole joutuneet onnettomuuksiin projektin alettua. Heidän työterveysriskinsä ovat laskeneet yli 50%.


 

Näkökulman vahvuudet ja heikkoudet

Yksi vahvuus oli työntekijöiden osallistuminen ja heidän myönteinen suhtautumisensa muutoksiin, kuten esimerkiksi laitteiden ja turvavälineiden testaukseen.

 Yhteistyö oli sujuvaa koko tiimin kesken. Siihen kuuluivat työntekijät, esimiehiä, työturvallisuusvastaava, työterveyshuollon edustaja, lääkäri jne.

 Huono puoli oli se, että yritys ei saanut mistään apua kulujen kattamiseen.

“Ahaa”-elämys

Ei ollut mitään erityistä tapahtumaa, sillä pyrimme ennakoivasti vähentämään terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä.


 

Toimet hankkeen ylläpitämiseksi

Kaikki kulut maksoi työnantaja. Toimenpiteissä noudatettiin työturvallisuussäännöksiä ja periaatteena oli, että sekä työnantaja että työntekijät noudattavat työturvallisuussäännöksiä ja ennaltaehkäiseviä toimia työpaikalla.


 

Vaikutusten arviointi

Projektimme keinovalikoiman käyttöönotto laski yli 50-vuotiaiden tapaturmariskiä yli 80%. Ennen luku oli 25 ja nyt se on 4 ( katso taulukkoa R joka kuvaa tapaturmariskiä).

 

Projekti jo mainittuine varotoimineen on laskenut myös yli 50-vuotiaiden työntekijöiden onnettomuusriskiä vuodesta 2011 tähän hetkeen. Ainutkaan yli 50-vuotias työntekijä ei ole joutunut onnettomuuteen.


 

Hankkeen hyödyt

Projektin hyödyt ovat selvät:

  • Yli 50-vuotiailla työntekijöillä ei ole todettu ammattisairauksia projektin alettua
  •  Yli 50-vuotiaat eivät ole joutuneet onnettomuuksiin projektin alettua
  • Yli 50-vuotiaiden suorittamien työtehtävien työturvallisuusriskit vähenivät yli 50%

Onnettomuuksien ja ammattisairauksien väheneminen on pienentänyt sosiaali- ja terveyskuluja ja tehnyt tuotannosta tehokkaampaa. Sertifikaattien hankkiminen ja yhteistyö ovat johtaneet työturvallisuustietoisuuden lisääntymiseen ja tehokkaampiin toimenpiteisiin.  


 

Henkilökohtainen suositus

Projektimme otsikkona oli “yli 50-vuotiaiden työterveysriskien analysointi ja korjaavat toimenpiteet”. Parasta siinä oli se, että sen eri vaiheet toteutettiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Menestyvä projekti syntyy jokaisen työntekijän osallistumisesta, tuesta ja yhteistyöstä.