Základní Škola A Mateřská Škola Chvalšiny – Čeština

Young child's hands writing in a book on the floor surrounded by colouring pencils

Základní Škola A Mateřská Škola Chvalšiny

Typ organizace: státní základní škola

Respondent: Mgr. Petr Holba, ředitel školyl

Zeně: Česká republika

Školení digitálních dovedností - Strategické plánování - Duševní pohoda

  

Celý rozhovor

Předpokládáte, že budete plně zaměstnán/a i ve věku 65 let a zároveň si zachováte vysokou úroveň pracovní schopnosti?

"Pokud se bavíme o pokračování mé současné funkce bez nutnosti přechodu na novou pozici a pokud mé povinnosti nebudou vyžadovat začlenění zcela nových prvků, jako jsou informační a komunikační technologie, pak určitě ano. Předpokládám, že ve věku 65 let může zhruba 15-20 % mých úkolů zahrnovat nové aspekty, zatímco zbytek budou tvořit rutinní úkoly a povinnosti, které mohu delegovat.

Upřímně řečeno, je pro mě náročné představit si, že bych svěřil chirurgický zákrok chirurgovi, kterému je více než 70 let; to by skutečně vyvolalo obavy."

 

Předpokládáte, že budete schopen udržet si své fyzické schopnosti v plné míře, abyste mohl vykonávat svou práci?

Jsem si jistý, že to fyzicky zvládnu, protože moje role vyžaduje minimální fyzickou námahu. Většinu úkolů vykonávám převážně vsedě. Potenciální problém by však mohl spočívat v psychické stránce. Stárnutí může přinášet zapomnětlivost a hlavně pocit sebeuspokojení z dobrého výkonu, zejména po třech desetiletích v oboru. Z fyzického hlediska tedy věřím, že se mi podaří zachovat současný přístup. Přesto si nejsem jistý, jak pružné zůstane mé myšlení.

 

Zvažovali jste možnosti, jak si zachovat pracovní kapacitu?

V současné době to ještě aktivně neplánuji. Zaměřuji se spíše na předvídání toho, jak se věci budou vyvíjet v nadcházejícím roce nebo dvou. Svou pracovní trajektorii si stanovuji maximálně na tři roky dopředu. Vzdělávací prostředí prochází tak rychlými proměnami, že snaha strategicky naplánovat každý aspekt by pravděpodobně vedla k tomu, že by značná část zastarala a snaha by se stala zbytečnou.

 

Máte nějaký osobní plán?

Ne. Samozřejmě, že něco plánuji a očekávám, ale není to na strategické úrovni.

 

Máte nějaký plán i pro vaši školu?

Ano, mám. Zvolil jsem pro tento plán pětiletý horizont . Prodloužení nad tento časový rámec se jeví jako kontraproduktivní vzhledem ke značné míře fluktuace ve vzdělávacím sektoru. Přidělování zdrojů jednotlivcům, kteří nemusí zůstat součástí týmu během pouhých několika let, postrádá praktičnost. Mám vynikající skupinu zaměstnanců, které jsem odhodlán podporovat tak dlouho, jak bude trvat mé funkční období, protože mi záleží na tom, aby si udrželi svůj potenciál. V důsledku toho věnuji více času péči o tyto zaměstnance a vytváření strategických plánů, které zahrnují dlouhodobé cíle jejich růstu. Naopak v našem týmu jsou jedinci, u nichž předpokládám, že nebudou váhat odejít ze vzdělávacího sektoru, pokud budou čelit krizové situaci.

 

Zabýváte se uvedenými trendy ve svém strategickém plánování?

Dbáme na to, aby odbornost našich zaměstnanců odpovídala evropským a světovým trendům, a to prostřednictvím neustálého profesního rozvoje našeho učitelského týmu. Další stěžejní aspekt, který významně ovlivňuje efektivitu naší školy, se točí kolem pěstování harmonického prostředí a podpory pohody na pracovišti. Toto poznání mi vykrystalizovalo až poté, co jsem nastoupil do této funkce a začal dohlížet na čistě ženský tým. V důsledku toho jsem se kromě řízení technických aspektů, jako jsou důkladná školení, praktické aplikace a efektivní metodiky výuky, postupně hluboce zapojil do péče o soudržný pracovní kolektiv. Každoročně pořádáme aktivity zaměřené na budování týmu i mimo školní prostředí. Mým cílem je povzbudit pocit, že návrat do práce po víkendu je příjemnou vyhlídkou. Pokud se projeví jakýkoli projev nesouhlasu, chápu nyní, že bez ohledu na každodenní poskytování kvalitních školení může být jejich setrvání ve funkci krátkodobé. Psychická pohoda našich pedagogů má vzhledem ke značnému tlaku, který vzniká ze strany žáků a v současné době i rodičů, nesmírný význam. Zajištění toho, aby se naši učitelé cítili v našem prostředí bezpečně a aby je na chodbách vítal pozitivní pocit, je pro mě prioritou.

 

Co v současné době nejvíce ovlivňuje vaši schopnost pracovat? Jaké důvody vedly k těmto problémům?

"V současné době je naším největším problémem zavedení nového rámcového vzdělávacího programu, který přinesl výrazný nárůst pracovní zátěže. Předchozí revize učebních osnov proběhla v roce 2016 a zahrnovala značné množství administrativních úkolů.

Tento nový učební plán v podstatě slouží jako strategický plán pro celou vzdělávací strukturu naší školy a má dopad na všechny pedagogy. Za pozornost stojí zavedení sedmé kompetence učitele - digitální gramotnosti. Tento doplněk vyžaduje, aby učitelé prvního stupně začlenili informatiku do svého přístupu k výuce, což vyžaduje vytvoření individuálních plánů v rámci školního vzdělávacího programu. Tato snaha představuje pro mnohé značné výzvy. V našem kontextu například máme dva učitele, u nichž očekávám, že se hladce přizpůsobí, a naopak dva další mají obavy, až zvažují rezignaci, pokud se po nich bude vyžadovat výuka informatiky.

Pro představu, náš školní vzdělávací program má závratných 700 stran, což podtrhuje, jak rozsáhlé přepracování vyžaduje. Úkol však přesahuje pouhou revizi dokumentu; vyžaduje vypracování komplexní strategie.

Kromě toho jsme se nedávno stali účastníky programů pro rozvoj dětské a matematické gramotnosti. Učitelé zapojení do těchto programů musí nejen navrhovat nové aktivity, ale také plnit zpravodajské povinnosti, podnikat cesty a absolvovat školení. Všiml jsem si, že po skončení pandemie COVIDu se mnozí učitelé ještě nevrátili do svého pracovního tempa z doby před ní.

V České republice se ministr školství mění každé čtyři roky, ale v poslední době se tato frekvence zrychlila na tři měsíce. S každou změnou přicházejí nové zákonné úpravy a strategické posuny. Stalo se výzvou začlenit tyto dynamické změny do dlouhodobého plánu, který si obvykle představuji v horizontu 4-5 let. Prodloužení tohoto výhledu se z mého pohledu jeví jako nepraktické."

Tags: No tags

Comments are closed.