Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana

Informace poskytla Giovanna Botticella, konzultantka pro oblast psychologie


 

Specializace

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana (IZSLT) je ústav pro kontrolu veřejného zdraví s technickou, správní a manažerskou autonomií. Funguje jako vědecký a technický nástroj Národní služby veřejného zdraví pro regiony Lazio a Toskánsko (střední Itálie) a pro celý stát Itálie. Ústředí se nachází v Římě (RM), spolupracuje s místními pobočkami v Arezzu (AR), Florencii (FI), Grossetu (GR), Pise (PI), Sieně (SI) v Toskánsku a pobočkami v Latinu (LT), Frosinione (FR), Viterbu (VT) a Rieti (RI) v regionu Lazio. 

Posláním společnosti IZSLT je:

 • kontrolovat a zlepšovat zdraví zvířat;
 • chránit dobré životní podmínky zvířat;
 • kontrolovat chov zvířat za účelem garance kvality živočišných produktů;
 • kontrolovat bezpečnost potravin a krmiv živočišného původu za účelem ochrany zdraví spotřebitelů.

Institut zaměstnává veterináře, biology, chemiky, laboratorní techniky, zemědělské odborníky, chemické experty, IT techniky a administrativní pracovníky s nejrůznější kvalifikací; celkem 560 zaměstnanců. 

Co se týče podpůrných nástrojů pro realizaci aktivit včetně výzkumů, Institut má k dispozici vyspělé technologie v hodnotě více než 8 milionů eur.
V rámci veterinárních programů veřejného zdraví jsou laboratorní analýzy většinou prováděny zdarma; ročně se provádí přibližně 2 miliony nejrůznějších testů. Analýzy v rámci programů podnikové kontroly a vlastních programů kontroly jsou většinou placené.

Sektor

Kvartérní: vědecký výzkum

Země

Itálie

Webová stránka

www.izslt.it/eng


 

Hlavní důvody pro rozhodnutí o implementaci age managementu

Dobré podmínky v organizaci jsou hlavním faktorem, který ovlivňuje výkonnost, efektivitu, produktivitu a rozvoj pracovníků na pracovišti. Od roku 2009 Institut realizuje aktivity cílené na diseminaci politiky zaměřené na jedince, kdy je pracovník považován za lidský zdroj s konkrétní důležitou a ceněnou rolí. Realizace tohoto cíle je založena na vědomí, že řízení lidských zdrojů se nemůže týkat pouze administrativních záležitostí; jde o vnímání pracovníka jako osoby „žijící“ na pracovišti. 

Naše politika je v souladu s definicí zdraví formulovanou Světovou zdravotní organizací (WHO), která v roce 1948 definovala zdraví ne jako absenci nemoci nebo vady, ale jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. 

V kontextu pracovních záležitostí zdraví znamená podporu dobrých podmínek pracovníka jeho blaha, celkových dobrých podmínek organizace, což můžeme  chápat jako „schopnost organizace podpořit a udržet nejvyšší stupeň fyzické, psychické a sociální pohody pracovníků ve všech typech pracovních pozic“ (Avallone and Bonaretti, Benessere Organizzativo, 2003). Když jsou vytvořeny podmínky, v nichž lidé sdílí podnikovou kulturu, hodnoty, pracovní postupy a jazyk organizace, vyvíjí se pocit sounáležitosti a práce se stává zdrojem motivace, smyslu a uspokojení.

Základní myšlenkou bylo vytvořit virtuální schránku na webové stránce, kde budeme pokaždé řešit jiné téma: psali jsme např. články o leadershipu, natáčeli jsme videa, mluvili jsme o tom, jaká je práce týmu, jak sestavit tým atd.; jak pomoci pracovníkům žít dobře, co je to aktivní stárnutí, jediná možnost, jak umřít mladý, řešili jsme problematiku různých věkových skupin, různých rizik typických pro různá období v životě. Přemýšleli jsme i o tom, jak umožnit pracovníkům, jak jim poskytnout prostor, kam by mohli posílat své příspěvky a návrhy.


 

Zvolená opatření age managementu

Komplexní přístupy:

 • zaměření na celý pracovní život a všechny věkové skupiny, nejen na starší pracovníky;
 • holistický přístup, který zahrnuje všechny dimenze věkového managementu;
 • v krátkodobém horizontu nápravná opatření pro starší pracovníky, kteří jsou již ovlivněni věkově specifickými pracovními problémy, jako jsou deficity dovedností v důsledku ztráty dovedností nebo špatného zdraví v důsledku vysoké pracovní zátěže.

Ochrana a podpora zdraví a design pracovního místa:

 • účast zaměstnanců a vzdělávání.

 

Naše cesta k age managementu

Služba pro prevenci a ochranu založená na doposud realizovaných aktivitách v kontextu rizika stresu souvisejícího s prací a tzv. well-being organizace navrhla vytvoření „La scatola del BenEssere (tzv. Well-being box“), virtuální schránku ke sdílení znalostí, pro lepší komunikaci a šíření osvědčených postupů a udržení dobrých podmínek v organizaci. 

Well-being box je virtuální schránka určená pro všechny zaměstnance, jedná se o projekt organizace navržený Službou pro prevenci a ochranu a realizovaný ve spolupráci s dalšími složkami, které vytvářejí pracovní skupinu a pomáhají udržet well-being organizace. 

Podpora, zprostředkování, aktivace, participace, motivace, poznání a uznání…to jsou jen některé z aktivit, které budou podpořeny a realizovány na základě témat navrhovaných čtvrtletně. 

Každé tři měsíce bude řešeno téma, které bude vyvolávat a podporovat reakce, komunikaci a srovnání. Film, příběh, článek nebo třeba obrázek, komiks budou řešit téma vybrané na základě nedávno provedeného průzkumu týkajícího se rizika stresu spojeného s prací a well-being organizace. Krom toho budou prezentovány strategické postupy prováděné v laboratořích, kancelářích a jednotlivých úsecích za účelem zlepšení atmosféry, snížení počtu rizikových faktorů…a možného zlepšení práce. 

Každé z témat bude aktivně řešeno po dobu tří měsíců. Na konci každého takového období a krátce před zaktivněním nového tématu budou závěry z fóra týkající se přechozího tématu shrnuty, budou porovnány a znovu pročteny praktické příspěvky, a budou přepracovány tak, aby byly použitelné a prospěšné pro  zdraví organizace. Well-being box tak bude obsahovat pobídky, témata, problémy každodenního života, která poskytnou pracovníkům návod, jak provádět a šířit osvědčené postupy ke zlepšení klimatu a mezilidských vztahů na pracovišti. 

Pokud bude schránka přístupná z domovské stránky organizace, bude umožněn omezený přístup všem zaměstnancům po prověření jejich oprávnění.


 

Silné a slabé stránky zvolených opatření

Jedinci zařazení do pracovní skupiny musí zajistit stabilitu a vytrvalost na základě úkolu zadaného za účelem získání výsledků a naplnění očekávání, získání adekvátních odpovědí. 

Jedním z pozitiv je, že neustále mluvíme o well-being, o záležitostech, které ve společnosti dosud nebyly řešené, nebyly známé. 

Pozitivem tedy je, že pokračujeme v reflexi a hlubším pronikání do tohoto tématu, že šíříme jeho koncept, a v tom, že aktivně zapojujeme pracovníky, protože oni sami mohou být těmi, kdo šíří osvědčené postupy jednoduše tím, že věnují čas přemýšlení nad tímto tématem a vloží svoje návrhy do schránky. Přispět tak může každý zaměstnanec. 

Tím, že je schránka online, je jednoduché a levné ji vytvořit, snadno sdílet kdykoli, kýmkoli a odkudkoli.


 

Aha efekt: co nám tento proces odhalil?

Konceptem well-being se společnosti začaly zabývat díky vyhlášce 81 (Zdraví a bezpečnost v práci). Řešili jsme, zda ponechat anonymní variantu schránky nebo ne; nakonec jsme se rozhodli, že by každý měl nést odpovědnost, měl by tedy uvést svoje jméno a převzít odpovědnost za to, co říká a navrhuje. 

Virtuální schránka je jakousi formou spojení mezi různými realitami. Pracovníci v regionu Lazio mohou přispívat svými zkušenostmi i nápady k dobrým pracovním podmínkám a pohodě všech pracovníků z regionu Toskánsko. Je to dobrý způsob, jak udržovat kontakt, předávat a sdílet nové myšlenky, jak ostatním pracovníkům umožnit využívat technologie, které jsou dostupné u nás.  

Považovali jsme schránku za jakési tlačítko na webové stránce; za ním byl tým, který vydával „pilulky“, tzn. lekce, nápady pro diskusi, vycházející z konkrétních témat. Inspirovali jsme se krátkými lekcemi o bezpečnosti navrhovanými INAIL; můžeme např. ukázat video o bezpečnosti a poté spustit diskusi; byly tu ale také návrhy od pracovníků.


 

Výhody zvoleného řešení

Cílem projektu je šířit povědomí o důležitosti dobrého managementu zdraví a bezpečnosti v práci v průběhu pracovního života, od jeho počátku až do konce profesního života. Řízení bezpečnosti na pracovišti a zohlednění různorodosti pracovníků umožňuje zdravé a bezpečné stárnutí, a tedy podporuje přirozenou a zdravou penzi. 

„Well-being Box“ je zaměřen na šíření osvědčených postupů a sdílení a výměnu informací: 

 • podpora udržitelného pracovního života a zdravého stárnutí od zahájení kariéry;
 • zabránit zdravotním problémů v průběhu profesního života;
 • nabízet způsoby, jak řídit bezpečnost a zdraví v práci v kontextu stárnutí pracovních sil;
 • povzbuzovat výměnu informací a sdílení osvědčených postupů.

Jak již bylo řečeno, Podpora, zprostředkování, aktivace, participace, motivace, poznání a uznání…to jsou jen některé z aktivit, které budou podpořeny a realizovány na základě témat navrhovaných čtvrtletně.


 

Osobní doporučení

Pozitivem je tedy pokračování a další řešení tohoto tématu, šíření tohoto konceptu, a aktivní zapojení pracovníků, protože oni sami mohou být šířit osvědčené postupy jednoduše tím, že věnují čas přemýšlení nad tímto tématem a vloží svoje návrhy do schránky. Přispět tak může každý zaměstnanec.