Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana

Information provided by Giovanna Botticella, psychologist consultant


 

Erikoistuminen

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana (IZSLT) on julkinen terveysalan toimija. Sillä on tekninen, hallinnollinen ja operatiivinen autonomia.

Teemme perustyötämme ja tutkimustyötämme Italian kansanterevyslaitoksen Latiumin ja Toskanan alueviranomaisten ja Italian valtion alaisuudessa.

Instituutin pääpaikka on Rooma (RM) ja sen paikallisosastot ovat Toscanassa; Arezzo (AR), Firenze (FIR), Grosseto (GR), Pisa (PI), Siena (SI) ja Latiumin alueella Latina (LT), Frosinone (FR) Viterbo (VT)  ja Rieti (RI)

Työkenttämme on:

 • eläinten terveyden valvonta ja kohentaminen
 • eläinsuojelutyö
 • eläinten kasvatustoiminnan valvonta eläinsuojelunäkökulmasta
 • eläinperäisen ruoan ja elintarvikkeiden valvonta kuluttajien terveyden suojaamiseksi

Instituuttimme palveluksessa on eläinlääkäreitä, biologeja, kemistejä, laborantteja, maatalouden ja kemian asiantuntijoita, it- teknikkoja ja monenlaista koulutettua hallinnon henkilökuntaa. Työntekijöitä on yhteensä 560. Perustyötämme ja tutkimustamme varten meillä on käytössä kehittynyttä teknologiaa ja laitteistoa yli 8 miljoonan euron arvosta.  Laboratoriotestimme ovat pääosin ilmaisia eläinlääketieteen julkisten terveysohjelmien ansiosta. Otamme vuosittain noin 2 miljoonaa erilaista testiä. Yksityishenkilöiden ja yritysten hyväksi tehtävä analyysityö on maksullista

Sektori

Neljäs sektori: scientific research

Maa

Italia

Verkkosivusto

izslt.it/eng


 

Motiivit ikäjohtamishankkeen taustalla

 

Jos haluamme tehokkaan, tuottavan ja kehittyvän organisaation, meidän on ensiksi panostettava työyhteisön hyvinvointiin. Vuodesta 2009 lähtien instituuttimme henkilöstöjohtaminen on tähdännyt työntekijän näkemiseen arvostettuna ja tunnustettuna resurssina. Tästä näkökulmasta katsottuna työntekijää ei nähdä vain hallintokoneiston osana, vaan yksilönä, joka elää elämäänsä työpaikalla.

Tämä on linjassa Maailman Terveysorganisaation (WHO)vuonna 1948 julkaiseman terveyden määritelmän kanssa.

Terveys ei ole vain sairauden tai vamman puuttumista vaan se on kokonaisvaltaista fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Jos tätä määritelmää sovelletaan työelämään, voidaan hyvinvoiva työyhteisö nähdä “organisaation kykynä tukea ja ylläpitää mahdollisimman hyvin kaikkien työntekijöiden fyysistä, psykologista ja sosiaalista hyvinvointia” (Avallone e Bonaretti, Benessere Organizzativo, 2003). Kun työntekijöille luodaan mahdollisuus jakaa organisaation toimintakulttuuri, arvot, toimintatavat ja viestintätavat, he kokevat yhteenkuuluvuutta ja työstä voi tulla motivaation, merkityksellisyyden ja tyytyväisyyden lähde.

Ajatuksena oli luoda nettisivulle virtuaalitila, jossa voidaan joka kerta käsitellä erilaista aihetta. Kirjoitimme artikkeleita herättääksemme keskustelua esimerkiksi johtamisesta. Teimme myös videoita ja puhuimme tiimityöstä, tiiminrakennuksesta jne. Pohdimme keinoja tukea työntekijän elämää vuosien vieriessä, mitä on aktiivinen ikääntyminen, ikinuori asenne sekä millaisia haasteita eri ikäluokat kohtaavat elämänkaarellaan. Halusimme luoda yhteisöllisen tilan, missä ihmiset voisivat osallistua ja jakaa ehdotuksiaan.


 

Ikäjohtamisen näkökulma

Laaja näkökulma

 • otetaan huomioon työntekijän koko työura ja kaikki ikäryhmät, ei vain vanhempia työntekijöitä
 • holistinen lähestymistapa kaikkiin ikäjohtamisen osa-alueisiin
 • lyhyellä aikavälillä korvausten maksaminen vanhemmille työntekijöille, joiden terveys ja työkyky ovat kärsineet ikäsidonnaisista työterveysvammoista, jotka johtuvat fyysisesti raskaista työtehtävistä

Työterveyshuolto ja työpaikan suunnittelu

 • työntekijöiden osallistuminen ja koulutus

 

Matkalla kohti ikäjohtamista

Ennaltaehkäisevä työmme työperäisen stressin ja yhteisön hyvinvoinnin parissa johti meidät luomaan palvelun nimeltä “La Scatola del Benessere” (“Hyvinvointilaatikko”). Se on virtuaalitila, jossa voi jakaa tietoa, vaihtaa ajatuksia ja esitellä hyviä toimintatapoja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

“Hyvinvointilaatikko” on virtuaalinen kohtaamispaikka ja yrityksemme sisäinen hanke, joka on suunnattu kaikille työntekijöille. Se on kehitetty yhteistyössä työnhyvinvointiin keskittyvien tahojen kanssa. Siellä tuetaan, autetaan, aktivoidaan, otetaan mukaan, motivoidaan, opitaan ja tunnustetaan… Työntekijöitä pyritään herättelemään neljännesvuoden välein eri aihepiirien tiimoilta.

Joka kolmas kuukausi nostetaan esille uusi teema, johon voi reagoida ja vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia. Aiheet ovat nousseet esiin aiemmissa työstressiin ja työhyvinvointiin liittyvissä kyselyissä. Niitä saatetaan lähestyä elokuvalla, tarinalla, artikkelilla tai sarjakuvalla. Esille tuodaan myös erilaisia ratkaisuja, joilla laboratorioissamme ja toimistoissamme on pyritty parantamaan ilmapiiriä ja ratkaisemaan ongelmia. Kukin aihe on esillä kolme kuukautta, jonka jälkeen pyrimme vetämään johtopäätöksiä ja esittelemään työhyvinvointia tukevia käytännön ratkaisuja sivustolle kertyneen sisällön avulla. “Hyvinvointilaatikko” pyrkii herättelemään keskustelua erilaisista aihepiireistä ja arkipäivän tilanteista. Tarkoituksena on, että työntekijät itse levittävät ja mahdollistavat hyviä toimintatapoja, joiden avulla työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet voivat paremmin. Virtuaalitilaan pääsee nettisivujen kautta työtekijän omilla tunnuksilla.


 

Näkökulman vahvuudet ja heikkoudet

Projektiin osallistujien pitää sitoutua sovittuihin tehtäviin ja työskennellä pitkäjänteisesti ja sinnikkäästi jotta päästään toivottuihin tuloksiin. Hyvänä puolena on se, että hyvinvoinnista ylipäätään puhutaan, sillä sitä ei ole paljoa pidetty esillä yrityksessämme.

On positiivista, että pohdimme asiaa ja haluamme kehittyä sekä levitämme tietoisuutta. Kannustamme myös työntekijöitä itse parantamaan yrityksen toimintakulttuuria. Kuka tahansa voi vaikuttaa asioihin, vaikka sitten vain jättämällä ehdotuksiaan sivuillemme.

Nettiin on helppo luoda edullisesti virtuaalinen tapaamispaikka, johon kuka vain voi osallistua mistä vain ja milloin vain.


 

“Ahaa” elämys

Hyvinvoinnin käsite tuli esiin italialaisissa yrityksissä, kun voimaan tuli työterveyttä ja turvallisuutta käsittelevä säädös 81. Pohdimme pitäisikö keskustelu järjestää nimettömänä. Päätimme että jokaisen pitäisi laittaa nimensä ja seistä sanojensa takana.

Virtuaalitila luo yhteyden maantieteellisesti eri puolilla sijaitsevien toimipaikkojen välille. Toskanan seudun työntekijät voivat hyödyntää Laziossa työskentelevien toimintatapoja. Nykyteknologia on hyvä keino pitää yhteyttä ja jakaa uusia asioita.

Ajattelimme nettisivua nappina, jonka kautta voi kutsua tiimin antamaan “pillereitä” eli tietoa tai keskustelunaiheita tietyistä aiheista. Tukeuduimme INAILin lyhyihin työturvallisuuskoulutuksiin. Voimme myös näyttää videoita työturvallisuudesta ja sitten herätellä keskustelua ja saada työntekijöiltä ehdotuksia.


 

Hankkeen hyödyt

Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta työterveyden ja työturvallisuuden tukemisesta koko työuran ajan. Työturvallisuuden valvonta ja työntekijöiden eroavaisuuksien huomioiminen tukee ikääntyvien ja eläköityvien työntekijöiden työterveyttä ja turvallisuutta.

 “Hyvinvointilaatikossa” jaetaan tietoa pyrkiessämme seuraaviin tavoitteisiin:

 • tuetaan työssä jaksamista ja tervettä ikääntymistä aina työuran alusta asti
 • ehkäistään terveysongelmia koko työuran ajan
 • tuetaan ikääntyviä työntekijöitä työterveyden ylläpidossa ja työturvallisuuden säilyttämisessä
 • kannustetaan tiedon jakamiseen ja hyviin toimintatapoihin

Neuvomme, tuemme, aktivoimme, otamme mukaan, opimme ja tunnistamme sekä muullakin tavoin herättelemme työntekijöitä tarjoamalle heille keskustelunaiheen joka kolmas kuukausi.


 

Henkilökohtainen suositus

On positiivista, että pohdimme aihepiiriä ja haluamme kehittyä sekä jakaa tietoa. Kannustamme myös työntekijöitä itse parantamaan yrityksen toimintakulttuuria. Kuka tahansa voi vaikuttaa asioihin, vaikka sitten vain jättämällä ehdotuksiaan sivuillemme.