Roma Capitale Counselling Services – Čeština

Servizi di consulenza di Roma Capitale

Typ zařízení: Poradenské služby pro zaměstnance Roma Capitale

Respondent: Paola Sisto, vedoucí oddělení poradenských služeb

Země: Itálie

Prevence a ochrana • Sebehodnocení • Nasměrování • Průřezové dovednosti

 


Fenomén dočasné pracovní neschopnosti souvisí jak se stárnutím zaměstnanců školy, tak s psychickým a fyzickým opotřebením způsobeným povahou činností, které vykonávají.

Sportello d'Ascolto je interní nástroj, který je k dispozici zaměstnancům společnosti Capitoline, zejména těm, kteří se v práci necítí dobře, a jehož cílem je usnadnit, aby jim někdo naslouchal a vyslyšel je.

Hodnocení stresu souvisejícího s prací, které provedla služba prevence a ochrany Roma Capitale v letech 2009-2011, ukázalo, že míra stresu souvisejícího s prací je v odvětví školství/vzdělávání mnohem vyšší než v jiných odvětvích státní správy.

Je důležité vytvořit řadu opatření, která podporují změnu, protože vše se odráží od pohody a zdraví pracovníka, ale také od "zdraví" podniku a organizace.

Nasměrování je cenným nástrojem za všech okolností i při profesních změnách. Jejím cílem je rozvoj a rekvalifikace zúčastněných osob.


 

Celý rozhovor

Dynamika věku učitelů: zvládání výzev v naší organizaci

Hodnocení stresu souvisejícího s prací, které provedly služby prevence a ochrany Roma Capitale v letech 2009-2011, ukázalo, že míra stresu souvisejícího s prací je v sektoru školství/vzdělávání mnohem vyšší než v jiných odvětvích státní správy.

To bylo východiskem pro projekt "Analýza a možná opatření ke zlepšení situace dočasně práce neschopných pracovníků ve školství a vzdělávání". Cílem projektu je lépe porozumět fenoménu dočasné pracovní neschopnosti (čl. 41 a čl. 42 Zákona 81/08), a to i v souvislosti s nárůstem věku pracující populace, a ověřit, zda a do jaké míry je ovlivněna kritickými problémy, které vyplynuly z průzkumu, a prací učitelů a vychovatelů v mateřských školách. Předpokládalo se totiž, že dočasná pracovní neschopnost je dokladem problematičnosti organizace práce a stárnutí pracovní síly. V současné době je průměrný věk zaměstnance v Roma Capitale 52,1 roku.

 

Hlavní důvody, které vedly k problémům, jimž čelíme

Projekt byl zahájen v roce 2014. V roce 2013 byl počet dočasně práce neschopných pracovnic, se kterými bylo vytvořeno 6 fokusních skupin, 72. V roce 2015 došlo k nárůstu o více než 200 % a v roce 2016, kdy byl povinný zdravotní dohled rozšířen i na zaměstnance škol, se údaje výrazně zvýšily.

Srovnání údajů z projektu s údaji z hodnocení stresu při práci v letech 2009-2011 ukázalo, že fenomén dočasné pracovní neschopnosti souvisí jak se stárnutím školských pracovníků, tak s psychofyzickým opotřebením způsobeným charakterem činností, které vykonávají.

Rozčleněné údaje (2015-2016) ukázaly, že 60 % těchto zaměstnanců je starších 50 let, 20 % je ve věku 46 až 50 let, 10 % ve věku 41 až 45 let, 9 % ve věku 36 až 40 let a 1 % ve věku do 36 let. Zdálo se proto nezbytné aktivovat službu, která by se zabývala fenoménem aktivního stárnutí, podporovala změnu úkolů po případném posouzení pracovní nezpůsobilosti, zdokonalovala již získané dovednosti a poskytovala nápomoc s cílem pomoci jim najít nové zaměstnání.

Opatření přijatá v rámci Sportello d'Ascolto zohledňují nejen věk, ale také pracovní problémy, které jednotliví zaměstnanci uvádějí: jinými slovy, jsou určena všem, kteří se na ně obrátí! Sportello d'Ascolto je vlastně interní nástroj, který mají k dispozici zaměstnanci společnosti Capitoline, zejména ti, kteří se v práci necítí dobře, s cílem usnadnit jim, aby jim někdo naslouchal a vyslyšel je. Na konkrétní žádost nabízí také organizační podporu složkám společnosti Roma Capitale. Jejím cílem je přispět k péči o zdraví zaměstnanců a k ochraně jejich zdraví a k pohodě organizace, jakož i k prevenci špatného zdravotního stavu.

 

Řešení a prevence problémů souvisejících s věkem učitelů: organizační opatření zavedená naší organizací

Řekla bych, že silnou stránkou tohoto operačního programu a jeho nabídky je pozornost věnovaná profesním změnám, které se promítají do poradenství a dalšího směrování.

Tzv. nasměrování je cenným nástrojem za všech okolností i během profesní změny. Má za cíl zvyšovat a rekvalifikovat zúčastněné osoby. Posiluje zaměstnance v tom smyslu, že rozšiřuje předchozí zkušenosti a vzdělání každého jednotlivce a podněcuje hodnocení a sebehodnocení konkrétních profesních dovedností, ale také identifikaci průřezových dovedností. V důsledku tohoto sebehodnocení jsou zaměstnanci více motivováni a ochotni k profesní změně. To vše napomáhá k nastartování nového profesního kontextu. Snižuje se pocit nedostatečnosti a toho, o čem jsme hovořili, a dodává větší sebedůvěru. Sportello d'Ascolto je stále aktivní. Od roku 2017 jsme nasměrování" rozšířili na všechny pracovníky, kteří byli definitivně prohlášeni za pracovně nezpůsobilé, a to nejen na pracovníky ve školství, ale na všechny administrativní pracovníky.

V těchto případech z pohovorů vyplynula potřeba přeškolení, aby bylo možné přistoupit k nové profesní reorientaci. V tomto případě je nutné určité základní školení v oblasti informačních technologií, prvků práva a správních úkonů.

Co se týče slabých stránek, povaha tohoto programu vyžaduje určitou spolupráci mezi různými institucemi s různými kompetencemi. V tomto programu bylo zajištěno specifické školení na základě potřeb pracovníků. Toto školení bylo zpočátku poskytováno, ale poté bylo zastaveno kvůli problémům s řízením a ekonomickým problémům.

 

Analýza výhod a nevýhod: povědomí o zavedených organizačních opatřeních

Tato iniciativa se zrodila na základě Studie hodnocení pracovního stresu v letech 2009-2011, kterou provedly různé pracovní složky římského magistrátu a kterou koordinovalo Koordinační oddělení pro prevenci a ochranu v rámci Oddělení pro organizaci a lidské zdroje. Byly mu přiděleny následující funkce:

  • poskytování pomoci zaměstnavatelům ve vztahu k dozorčím a kontrolním orgánům a pomoc při zajišťování technických opatření k zajištění a přizpůsobení se platným předpisům v úřadech a školách samosprávy;
  • vypracovávat pokyny a aplikační protokoly v souladu s právními předpisy o prevenci a ochraně;
  • koordinace činnosti vedoucích útvarů prevence a ochrany, a to i prostřednictvím pracovních skupin zaměřených na stanovení společných modelů fungování;

 

Pozitivní dopady zavedených opatření

PODPORA MOTIVACE:

Neustálé sledování motivace, rozvoj strategií řízení pro stárnoucí zaměstnance, vytvoření podpůrné sítě pro případ pocitu nedostatečnosti vyplývajícího z posouzení o nezpůsobilosti. Morálka zaměstnance musí být pro úspěch práce klíčová: nespokojený zaměstnanec nebude pracovat dobře.

ROZVOJ DOVEDNOSTÍ:

Přizpůsobení vzdělávání novým úkolům, objevování průřezových dovedností prostřednictvím orientační metody Sportello d'Ascolto. Účastníci uvedli, že jim tato metoda umožnila získat sebeuvědomění, uvědomění si zdrojů a zkušeností, které dříve měli, ale neuvědomovali si je.

PODPORA VĚKOVÉ RŮZNORODOSTI:

Podpora generačních rozdílů, podpora mezigeneračního dialogu, podpora rozmanitosti jako faktoru inovace a zlepšování firemního klimatu. Profesní a osobní zkušenosti zaměstnanců byly v tomto procesu považovány za silnou stránku, nikoliv za slabinu.

Tímto způsobem se nám podařilo rozvinout již získané dovednosti a objevit nové pro budoucí cestu a nové pracoviště.

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ:

Sladění náročné práce s rostoucím věkem zaměstnanců, lepší pracovní podmínky, méně absencí a v důsledku toho snazší řízení práce. Obecně lze říci, že přínosem je vždy větší bezpečnost pracovníků, a tedy i menší absence. Znamená to lepší služby z hlediska kvality a kvantity, což je výhoda.

 

Monitorování a hodnocení zavedených opatření

Monitorování probíhá neustále, protože proces změny směrování je kontinuální. První monitorovací činnost jsme provedli prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a práce s výsledky tohoto rozhovoru nám umožnila obecně zjistit, s čím jsou lidé na této cestě spokojeni. Účastníci nám řekli, že jim cesta umožnila získat povědomí o sobě samých, povědomí o zdrojích a zkušenostech, které dříve měli, ale neuvědomovali si je. Prozradili, že také získali větší pocit bezpečí, a tedy i jiný způsob, jak se vypořádat s novinkami. To se nám jevilo jako nové vítězství, celkově. V konkrétních případech se dokonce vyskytli lidé, kteří změnili své zaměstnání. Právě proto, že tato metoda dobře zhodnotila všechny dovednosti daného člověka, ukázalo se, že je také dobře připraven získat nové. Spojení minulých a nových dovedností přineslo i nové schopnosti a dovednosti, které je samotné také udivovaly.

 

Návrh dalších řešení: posílení úsilí o řešení tohoto problému

  • pomoc zaměstnavatelům ve vztahu k dozorčím a kontrolním orgánům a podpora při poskytování technických zásahů k zajištění a přizpůsobení se platným předpisům správních úřadů a škol;
  • vypracování pokynů a aplikačních protokolů v souladu s právními předpisy o prevenci a ochraně;
  • koordinace činnosti vedoucích útvarů prevence a ochrany, a to i prostřednictvím pracovních skupin zaměřených na stanovení společných modelů fungování;

 

Zavedení specifických strategií pro daný věk: zavedení formálních nebo neformálních aktivit

Především je třeba věnovat pozornost profesním změnám a změnám obecně. Je důležité vytvořit řadu opatření, která podporují změny, protože vše se odráží od pohody a zdraví pracovníka, ale také od "zdraví" podniku a organizace.

 

Tags: No tags

Comments are closed.