Naantalin kaupunki

Työterveyspalvelut tilataan Raision kaupungilta.


 

Erikoistuminen

Naantali on Suomen lounaisosassa sijaitseva kaupunki, joka on kesäisin yksi maan suosituimpia turistikohteita.  Naantalissa on 19, 389 asukasta (heinäkuussa 2020). Se sijaitsee Varsinais-Suomessa 14 kilometriä Turusta länteen.

Kaupungin pinta-ala on 311.50 km2. Suurin osa pinta-alasta on saaristoa, mutta pääosa väestöstä asuu mantereella. Saaret ovat metsän ja peltojen peittämiä, kun taas mannermaa on pääosin taajama-aluetta.

Kaupungin työntekijöitä on 1,241. Heistä 354 on yli 55-vuotiaita.

Sektori

Viides sektori: hallinto

Maa

Suomi

Verkkosivusto

https://www.naantali.fi


 

Motiivit ikäjohtamishankkeen taustalla

Organisaation ikärakenteen perusteella voidaan ennakoida, että eläkkeelle siirtyy vuosittain 3-4 % kaupungin työntekijöistä. Työntekijöiden keski-iän noustessa kaupungin täytyi tehostaa ikäjohtamistaan, jotta se ei joutuisi tulevaisuudessa kärsimään työvoimapulasta. Kaupunki on toteuttanut ikäjohtamisen ohjelmaa vuodesta 2003.

Odotetut tulokset

Naantalin kaupungin ikäjohtamishankkeen avulla pyritään ylläpitämään kaiken ikäisten työntekijöiden työkykyä, vähentämään sairaspoissaoloja ja nostamaan eläkkeelle jäävien keski-ikää.

Ikäjohtamisen näkökulma

Oppiminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen

 • työn järjestäminen oppimista ja kehitystä tukevaksi, esimerkiksi eri-ikäisistä työntekijöistä koostuvissa tiimeissä ja työryhmissä;
 • Vanhempien työntekijöiden ja heidän erityisosaamisensa hyödyntäminen “tietovarantona” kaiken ikäisten työntekijöiden kouluttamisessa.

Työpaikan jättäminen ja siirtyminen eläkkeelle

 •  joustavat siirtymävaiheet;
 • mahdollisuus varhennettuun eläkkeelle jäämiseen 61-vuotiaana.

Työterveyshuolto ja työpaikkasuunnittelu

 • ergonominen työpaikan suunnittelu ja uudelleen järjestely;
 • työterveyshuollon ja fysioterapeuttien säännöllisiä vierailuja, tarkastuksia ja väliintuloja.

Muita näkökulmia

 • keskitytään ikäjohtamisen ongelmien ennaltaehkäisyyn,

 

Kohti ikäjohtamista

Naantalin kaupungin yli 55-vuotiaihin työntekijöihin kohdistettu ikäjohtamisen hanke sisältää seuraavia toimenpiteitä:

Kehityskeskustelu

Työntekijän täytettyä 55 vuotta työnantajan täytyy keskustella hänen kanssaan ikään liittyvistä asioista. Tämä keskustelu on osa vuosittaista kehityskeskustelua, mutta se dokumentoidaan erikseen. Tapaamisessa nostetaan esille työntekijän yksilölliset tarpeet ja mahdolliset fyysiset tai henkiset rajoitteet. Ne niiden perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia, jotta työntekijä pysyisi tuottavana ja motivoituneena eläkeikään saakka.

Muutoksia työjärjestelyihin

55-vuotiaiden kehityskeskustelun jälkeen työnantajan tulee harkita, voiko vanhempien työntekijöiden työtakkaa keventää työtapoja tai työaikoja muuttamalla. Päivittäisten työtehtävien ergonomiaa täytyy myös arvioida. Jos työntekijä on kykenemätön jatkamaan nykyisissä työtehtävissään, hänet voidaan siirtää tilapäisesti muuhun tehtävään. Tänä aikana hän voi omaksua itselleen sopivammissa tehtävissä tarvittavia taitoja. Käytännössä työtehtävien kierrätys tapahtuu organisaation sisäisten määräaikaisten oppisopimuskoulutusten avulla.

Mentorointi ja työntekijöiden koulutus

Arvokas, kokemuksen kautta kertynyt hiljainen tieto siirtyy tehokkaasti vanhemmilta työntekijöiltä nuoremmille epävirallisen mentoroinnin kautta. Uudet työntekijät saavat perehdyttämisjaksollaan osaksi aikaa työparikseen seniorityöntekijän.  Kumpikin osapuoli hyötyy eri-ikäisten työntekijöiden yhteistyöstä. Hiljaiseen tietoon sisältyy myös kokemus työpaikan historiasta, arvoista, toimintakulttuurista ja työtavoista. Tämä tieto auttaa uutta työntekijää pääsemään nopeammin sisään työpaikkaan. Nuorella työntekijällä puolestaan on tarjottavana uusia näkökulmia ja ajan tasalla olevaa osaamista. Kaupunki uskoo, että oppiminen on mahdollista koko työuran ajan. Koko henkilöstölle ikään katsomatta laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma. Jokaisella on oikeus osallistua koulutusohjelmiin ja seminaareihin.

Laajemmat työterveyspalvelut

Kaupungin tarjoama työterveyshuolto sisältää lisäpalveluja ikääntyville työntekijöille. He pääsevät laajaan terveystarkastukseen joka toinen vuosi aina eläkkeelle jäämiseen saakka. Tarkastuksessa huomioidaan erityisesti ikäsidonnaiset terveysongelmat kuten sydän- ja verisuonitaudit tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tarkoitus on tunnistaa riskit ja ennalta ehkäistä työkyvyttömyyttä. Työntekijällä on lääketieteellisin perustein oikeus kuntoutukseen, joka koostuu fysioterapian eri muodoista. Työntekijä voi käydä fysioterapiassa ilmaiseksi kymmenen kertaa.

Senioritiimi

Senioritiimi on osa työpaikan virkistystyöryhmää. Yhdeksänjäseninen senioritiimi järjestää tapahtumia ja luentoja vanhempien työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Sen vuosittainen budjetti, 14.500 euroa, käytetään kulttuuritoimintaan kuten teatteriretkiin sekä urheilutilojen vuokraamiseen. 

Esimiehille suunnattu koulutus

Ikääntyvien työntekijöiden onnistunut johtaminen vaatii esimiehiltä kykyä tunnistaa ja ymmärtää ihmisen työkuvun jatkuva muuttuminen. Naantalissa useimmat esimiehet ovat suorittaneet johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Tutkinto tähtää johtamisosaamisen parantamiseen ja sitä täydennetään säännöllisillä seminaareilla ja projekteilla, joissa hankittua teoriatietoa sovelletaan ja päivitetään.


 

 Näkökulman vahvuudet ja heikkoudet

Seuraavat tekijät myötävaikuttavat hankkeen onnistumiseen:

 • Lainsäädännöllinen perusta: laki ja käytänteet Suomessa puoltavat ikäjohtamista, mikä tuo ohjelmallemme lisää painoarvoa.
 • Yrityskulttuuri: yrityksen henkilöstöjohtamisessa on harjaannuttu huomaamaan ihmisten vaihteleva työkyky. Vanhemmille työntekijöille osoitetaan arvostusta pyytämällä heitä mentoreiksi.
 • Esimiesten osallistuminen: esimiehiä koulutetaan ja heidän tietoisuuttaan lisätään.
 • Projektin näkyvyys: sitoutunut ja innokas senioritiimi levittää tietoisuutta ikäkysymyksistä.
 • Sidosryhmien koordinointi: avoin keskustelu ikään liittyvistä asioista johdon ja työntekijöiden välillä kehityskeskusteluissa.
 • Tuki ulkopuolelta: hyödynnetään ulkopuolisten työterveyshuollon toimijoiden palveluja.
 • Monipuoliset toimenpiteet: käytetään systemaattisesti monipuolisia keinoja, otetaan mukaan henkilöstöhallinto, työsuojelu, työterveyshuolto ja kuntoutus.


 

Toimet hankkeen ylläpitämiseksi

Suomessa kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää työntekijöilleen täydennyskoulutusta. Tällöin puhutaan jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä. Sillä tarkoitetaan oppimistilanteita, joissa työtekijät kehittävät ja vahvistavat ammatillista osaamistaan. Sillä halutaan mahdollistaa tiedostava ja osallistuva oppimisprosessi, ei vain passiivista tiedon vastaanottamista.

Ammattitaitoa voidaan kehittää monin tavoin, esimerkiksi konsultoinnilla, neuvonnalla, käytäntöyhteisöillä, luennoilla, mentoroinnilla, reflektoivalla ohjauksella ja teknisellä tuella.

Täydennyskoulutuksen ei ole tarkoitus vain pitää yllä työtaitoa, vaan sen tavoitteena on tehdä työntekijöistä todellisia osaajia. Sen pitäisi olla jatkuva prosessi yksilön työuralla. Hakeutumalla täydennyskoulutukseen voi pitää tietonsa ja osaamisensa ajan tasalla.

Hankkeen vaikutusten arviointi

Hankkeen vaikutusta seurataan työtyytyväisyyskyselyillä ja työntekijöiden koulutuspäiviin osallistumista seurataan. Laki velvoittaa työnantajan tarjoamaan täydennyskoulutusta kaikille vakinaisille työntekijöille. Koulutukset on tarkoitettu koko henkilökunnalle iästä huolimatta.

Henkilöstön koulutustarvetta kartoitetaan läpi vuoden. Tämä koskee niin pakollista kuin lisäkoulutustakin kaikilla osastoilla.


 

Hankkeen hyödyt

Ikääntyneiden työntekijöiden sairaslomat ovat vähentyneet. Eläkkeelle jäävän työntekijän keski-ikä on noussut: se oli 59.4 vuotta vuonna 2012 ja 61.5 vuotta vuonna 2013.

Noin 50 % ikääntyneemmistä työntekijöistä on hyödyntänyt työterveyshuollon tarjoamaa fysioterapiaa. Monet työntekijät ovat halunneet jatkaa työssään vielä virallisen eläkeiän jälkeenkin.

Henkilökohtainen suositus

Muissa organisaatioissa on luultavimmin helppo ottaa käyttöön ainakin seuraavat ikäjohtamisen toimenpiteet:

 • kehityskeskusteluissa nostetaan esiin ikään liittyviä kysymyksiä yli 55-vuotiaiden työntekijöiden kanssa
 • lisätään työterveyspalveluja
 • esimiehiä koulutetaan työkykyyn liittyvissä kysymyksissä