Istituto di Istruzione Superiore Roberto Rossellini – Čeština

Co-teaching class with younger and older teacher

Istituto di Istruzione Superiore Roberto Rossellini

Typ zařízení: Státní střední škola a instituce odborného vzdělávání a přípravy

Respondent: Francesca D’Alessio, učitelka

Země: Itálie

Školení učitelů • Inovativní strategie • Peer Tutorství • Mentoring učitelů

 


MIUR (Ministerstvo školství) nabízí rekvalifikační kurzy používání technologií. Existují také rekvalifikační kurzy věnované sociální problematice dětí, které učitelům rozhodně pomohou k lepšímu vedení třídy.

V Itálii neexistuje systém hodnocení učitelů. Bylo by třeba najít způsob, jak sledovat efektivitu výuky a empatii učitele vůči žákům.

Být s teenagery začne být v určitém okamžiku únavné; vidím kolegy, kteří jsou možná o něco starší než já a blíží se k důchodu, a kteří mají s teenagery opravdu potíže.

Během covidu se učitelé mnohem více potýkali i s běžným používáním počítače. V naší škole jsme měli velkou výhodu v tom, že jsme již používali platformu Meet, takže bylo poměrně snadné vše nastavit a dělat online rekvalifikační kurzy pro méně zkušené učitele. 

Celý rozhovor

Dynamika věku učitelů: zvládání výzev v naší škole

Být s dospívajícími začne být v určitém okamžiku únavné; vidím kolegy, kteří jsou možná o něco starší než já a blíží se k důchodu, a kteří se opravdu potýkají s dospívajícími. Není to otázka výcviku, není to otázka osobní výchovy nebo osobních schopností, ale je to opravdu otázka únavy, protože být každý den ve třídě s 25-26 teenagery může být únavné. Je pravda, že v některých případech je pro zralejší učitele obtížné přijmout nové výukové podněty. Dokonce i mladí učitelé mají potíže s přijetím nebo návrhem netradičních výukových strategií. Iniciativní duch každého jednotlivce by měl směřovat k profesnímu vzdělávání, které vás nutí přemýšlet o nových vyučovacích metodách... Na druhou stranu školy učitelům v tomto často pomáhají, ale není jisté, že pak jejich návrhy přijmete.

 

Hlavní důvody, které nás dovedly k problémům, jimž čelíme

Během období Covid se učitelé mnohem více potýkali i s běžným používáním počítače. V naší škole jsme měli velkou výhodu v tom, že jsme již používali platformu Meet, takže bylo poměrně snadné vše nastavit a dělat online rekvalifikační kurzy pro méně zkušené učitele. Potíže spočívaly v tom, že jsme neměli osobní kontakt se studenty, což skutečně způsobovalo řadu problémů, včetně komunikačních. Jenže nakonec mnoha učitelům tato situace odstupu od žáků vyhovovala, protože můžete vést hodinu, aniž by vás někdo skutečně poslouchal...

Problémy stárnoucích učitelů většinou souvisejí s vedením žáků a také s tím, že jsou příliš vzdáleni od generace, se kterou mají co do činění: například mojí výhodou je, že když mám vlastní děti školního věku, mohu být těmto žákům mnohem blíže, a to i z kulturního hlediska, než třeba můj o deset let starší kolega.

Určitě by se mohly pořádat rekvalifikační kurzy, školení, mohly by se navrhovat způsoby, jak zlepšit nebo změnit metody výuky v souvislosti se změnami ve společnosti. Změna vyučovacích metod v souvislosti se společenskými změnami však vždy závisí na vůli a přizpůsobivosti jednotlivých učitelů. Záleží také na ochotě jednotlivce uvést nově získané přístupy do praxe a přizpůsobit je svému vlastnímu, často tradičnímu stylu výuky. Chceme-li zaujmout dnešní žáky, musíme propojit tradiční prezenční výuku s různými jinými typy výuky, např. převrácenými třídami, peer tutorstvím... Ne každý je schopen nebo ochoten se těmito otázkami zabývat.

 

Řešení a prevence problémů souvisejících s věkem učitelů: organizační opatření zavedená v naší škole

MIUR (ministerstvo školství) nabízí rekvalifikační kurzy v používání technologií. Existují také rekvalifikační kurzy zaměřené na sociální problematiku dětí, které učitelům určitě pomohou k lepšímu vedení třídy. A jak jsem již řekl, existují také kurzy zaměřené na nové výukové strategie.

Letos naše škola zřídila komisi pro inovativní výuku, což je skupina učitelů, která bude mít za úkol navrhovat a dávat všem kolegům podněty, jak přistupovat k výuce způsobem, který je bližší potřebám dětí. Nové formy výuky, které komise navrhuje, musí stále obsahovat veškerý obsah z učebních osnov jednotlivých předmětů, ale poznatky musí být podávány novým a přitažlivým způsobem.

Existuje také tzv. RAV (autoevaluační zpráva), což je plán zlepšování školy: každé tři roky monitorujeme vše, co se ve škole děje, a na základě výsledků navrhujeme učitelům plán zlepšování. RAV je ministerské opatření, jsme povinni ho dělat.

Když do školy přicházejí noví učitelé, je důležité jim popsat školu jako takovou: co je to za školu, co dělá, jaké jsou její cíle, jaké má žáky. Pokud jde o mentoring poskytovaný MIUR, v některých školách probíhá před začátkem roku nějaký kurz, ale v jiných školách je vše ponecháno na ochotě starších učitelů a iniciativě těch mladých, nových. Jsou naplánovány určité hodiny, kdy mentor musí být ve třídě nového učitele, aby mu pomohl se začleněním do třídy. A to je podle mě důležité ve všech předmětech, ať už jste nový, nebo starý. Je důležité snažit se vytvářet společné vyučovací hodiny, protože různí učitelé stejného předmětu mohou mít různé dovednosti a všem by výměna prospěla.

 

Analýza výhod a nevýhod: povědomí učitele o organizačních opatřeních

Vzájemné učení funguje mezi studenty, takže může velmi dobře fungovat i mezi učiteli. Často se však lidé cítí nepříjemně, když učí v přítomnosti jiného kolegy, protože se bojí, že budou odsuzováni. Já si naopak myslím, že je to něco, co má obrovský přínos.

Naše práce nekončí zvoněním. Kromě domácích úkolů, které je třeba opravit, existuje celá řada formalit, které jsou pro vzdělávání žáků i učitelů nezbytné, ale zabírají čas.

Všechny aktivity, které musíme dělat po skončení vyučování, jako je účast na rekvalifikačních kurzech nebo účast v komisích, závisí na konkrétním člověku. Je mnoho učitelů, kteří jsou v odpoledních hodinách k dispozici pro účast na kurzech, ke komunikaci, k rozhovorům, k výměně dobré praxe, ale i mnoho těch, kteří o to nemají zájem.

 

Pozitivní dopady zavedených opatření.

Všichni pocházíme z tradičního učitelského prostředí společnosti, která se v poslední době tolik změnila. Snažíme se vytvořit školu, která navrhuje způsoby práce, které jsou nejen bližší studentům, ale vytvářejí synergii mezi společností, daným územím, studentem, učitelem a školní organizací.

 

Monitorování a hodnocení zavedených opatření

Pohodu učitelů lze chápat také prostřednictvím pohody třídy. 

Všechny aktivity navržené v rámci školy jsou monitorovány pomocí dotazníků pro žáky. Myšlenka požádat žáky o zpětnou vazbu je důležitá, ale je také důležité získat zpětnou vazbu od učitelů, abychom věděli, co si myslí a zda navrhují zlepšení nebo změny. Je možné organizovat monitorovací schůzky.

Při nich se můžete žáků zeptat, zda tato nová opatření poskytují zpětnou vazbu z hlediska vzdělávání, participace a hodnocení. Myslím si tedy, že kromě známky, která nás nyní příliš nezajímá, jsou důležité schopnosti žáka.

 

Návrh dalších řešení: posílení úsilí o řešení tohoto problému

Existují neformální iniciativy, které se snaží zapojit učitele. Pořádám návštěvy ve městě nebo mimo Řím a často, když představím nějaký nápad, jsou všichni velmi nadšení, ale pak se jich jen málo skutečně zúčastní.

V mé škole jsou prostory pro aktivitu, které jsou hravé a zároveň souvisejí s výukou. Takže rozhlas, televize, divadlo a kino jsou vlastně zařízení v rámci školy, ale přesto umožňují setkávání učitelů. Určitě bychom mohli udělat víc, tj. navrhnout aktivity v rámci školy, třeba i v odpoledních hodinách, a požádat učitele o účast.

Další nápady? Určitě se pokusit zapojit nové kolegy do aktivit, jako jsou školní komise, které jsou v současné době v kompetenci starších kolegů. To by pomohlo novým učitelům začlenit se a starším učitelům by se snížila zodpovědnost. Samozřejmě by měl být zajištěn i koučink. Vzájemná podpora se často mění v aktivní návrhy, ti, kteří jsou věkově mladší nebo méně zkušení ve své práci, jsou často schopni poskytnout zdroje, na které učitelé, kteří dělají stejnou věc již dlouho, možná nepomysleli. Mám na mysli například komisi pro inkluzi, komisi pro kulturu, komisi pro výchovu ke zdraví, které zahrnují řadu kolegů, kteří spolupracují na společném cíli, a v tomto případě si myslím, že může být pro všechny velmi důležité povzbudit nové kolegy, aby se do těchto komisí zapojili.

Obecně si myslím, že je důležité mít společné zkušenosti: naučit se spolupracovat. Ve skutečnosti něco, co učitelé dělají velmi málo, je spolupracovat, neumějí spolupracovat.

Zdá se to absurdní, protože po žácích chceme, aby spolupracovali, ale učitelé nejsou příliš schopni spolupracovat mezi sebou právě proto, že každý je ve třídě sám. Naopak spolupráce je nezbytná pro vytvoření harmonického pracovního prostředí. Práce je harmonická, když třídní rada spolupracuje s ostatními třídními radami, se všemi ostatními odborníky ve škole, s vedením, s ředitelem, se zástupcem ředitele. To je jistě důležité, ale často se to nedělá.

 

Implementing specific age-related strategies: formal or informal activities introduced

I think that raising the retirement age is dangerous both for working men and women and for those waiting for work who will obtain a regular position very late in their professional life, creating a vicious circle where you have to work longer because you started late....

I believe that when I am 65 my working capacity will not be the same as it is now.  Working in a classroom with 25 students is difficult and requires energy, creativity and resilience that are lost with age, also because the generations of children change and at 65 the gap is too big to speak the same language and fully understand the world of teenagers, which will not be the same as 10 or 15/20 years ago.

In my school we are working on new didactic possibilities to change our approach to students and to adapt our skills and competences. Innovative didactics could help ageing teachers to better support their skills, for example through co-participation or cooperation between disciplines, or open classes or working groups.

In my school, some teachers who are close to retirement have been exempted from the 18 hours of face-to-face teaching, in order to work a few hours on specific projects or courses. This allows them to focus their energies in the classroom for a few hours and 'recharge' in the project hours. 

However, I would say that the school does not have a specific plan. In the school, which is a technological institute, the ability to work is also determined by the knowledge of new technologies and the ability to use them. There is a tendency to reintroduce the most familiar didactic method, which is often inappropriate or not the only one possible. We could imagine exchanges between generations of teachers to provide didactic skills to those who do not have them and to update the technological skills of those who do not know them.

Moreover, the work capacity of those who teach technical subjects also depends on maintaining a link with their profession outside the school. Working outside the school for some time can make it easier to return with more energy and updated know-how.

How to monitor this process? In Italy there is no system for evaluating teachers. A way would have to be found to monitor the teacher's teaching effectiveness and empathy with the pupils. Then the teacher should be re-evaluated after a few years and so on, until retirement. Based on the observations over the years, a programme could be designed for all teachers in the same school.

Tags: No tags

Comments are closed.