Zumtobel Group AG 

Sektori

Toinen sektori: valaisimien valmistus

Maa

Itävalta

Verkkosivusto

https://z.lighting/en/

 

 

 

Erikoistuminen

Zumtobel Group valmistaa valaisimia ja tarjoaa valaistusratkaisuja.

Yrityksen pääkonttori on Dornbirnissä Itävallassa ja sillä on toimistoja yli 90 maassa ja 13 tehdasta neljässä maanosassa. Zumtobelin tunnetuimmat brändit ovat Zumtobel, Thorn ja Tridonic ja se tarjoaa asiakkailleen koko maailmassa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita. Sillä on vahva asema kansainvälisillä markkinoilla, mikä luo yritykseen kulttuurista monimuotoisuutta.

 


 

Motiivit ikäjohtamishankkeen taustalla

Tutkimuksen tulosten perusteella pyrittiin ottamaan käyttöön työterveyden toimenpiteitä työntekijöiden liian tiheän vaihtuvuuden välttämiseksi. Toimet oli suunnattu kaikille ikäryhmille.

Lakisääteisen eläkeiän toistuva nostaminen kannusti yritystä tukemaan vanhempien työntekijöiden työkykyä.

Ikäjohtamisen näkökulma

Uusia näkökulmia:

 • keskitytään ikäjohtamisen ongelmien ennaltaehkäisyyn
 • keskitytään yksilön koko työuraan ja kaikkiin ikäryhmiin, ei vain iäkkäämpiin työntekijöihin
 • holistinen lähestymistapa, joka kattaa kaikki ikäjohtamisen ulottuvuudet

 

Odotetut tulokset

Kuten monissa yrityksissä, myös Zumtobelissä on jouduttu kohtaamaan henkilöstön ikääntymisen vaikutukset. Aloitimme analysoimalla työntekijöiden ikäjakaumaa. Sen jälkeen yrityksen sisäinen ikä- ja terveysjaosto kehitteli työterveyshuollon konseptin, jonka tavoitteena on sekä nuorempien että vanhempien työntekijöiden työkyvyn ja työssä jaksamisen parantaminen.

Uusi ikä- ja terveysjaosto perustettiin selvittämään mitä haasteita henkilöstön ikääntyminen aiheutti ja millaisia ratkaisuja ja toimintatapojen muutoksia voitaisiin ottaa käyttöön

Alustavan arvioin mukaan suurin työntekijöiden suurin ikäryhmä oli 40-49 vuotta. Työkykyarvion perusteella työkyky heikentynyt tai heikko neljäsosalla (25%)  työntekijöistä. Hyvin harvat työntekijöistä ovat yli 62-vuotiaita.

Uusi toimielin haki ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka suurimman ikäryhmän (40-49-vuotiaat) työkykyä voidaan ylläpitää ja parantaa?
 • Kuinka nuoret työntekijät pidetään talossa?
 • Kuinka vanhempien työntekijöiden (50-59 vuotta) työuraa voidaan pidentää?

 

Kohti ikäjohtamista

Muutostoimien tavoitteena oli sekä taata työntekijöiden työkyky että houkutella heitä pysymään työelämässä pidempään. Kaikkien hyvinvointia silmällä pitäen yritysjohdon piti sitoutua aktiivista ja tervettä ikääntymistä tukeviin työjärjestelyihin. Lisäksi järjestettiin ammatillista täydennyskoulutusta ja neuvontaa.

Muutoskohteita oli kuusi:

 • lakisääteinen työturvallisuus: työtiloihin tehtiin ergonomisia muutoksia, jotta ne sopisivat kaiken ikäisille
 • poissaolojen seuranta ja toimet niiden ennaltaehkäisemiseksi
 • terveysvalistus työpaikalla: työntekijöitä kannustetaan liikkumaan esimerkiksi hankkimalla heidän käyttöönsä sähköpyöriä ja tarjoamalla joogaopetusta sekä työterveysneuvontaa
 • tiiminvetäjäkoulutuksessa muistutettiin hyvinvoinnin tukemisesta ja arvostuksen osoittamisesta työntekijöille.
 • työhön paluun tukeminen- haluttiin helpottaa siirtymävaihetta työntekijän palatessa työhön pidemmän tauon jälkeen.
 • sukupolvijohtaminen- ikääntymiseen liittyvää stigmaa pyritään välttämään tuomalla esiin ikäryhmien välisen yhteistyön hyödyt

pidämme tärkeänä henkilökohtaista urasuunnittelua ja työntekijöillämme on valittavinaan joustavia työaikamalleja


 

Näkökulman vahvuuksia ja heikkouksia

Vahvuuksia

 • Työntekijät todella arvostivat mahdollisuutta päättää työajoista itsenäisemmin
 • Työntekijöiden sitoutuminen yritykseen kasvoi
 • Pitkältä sairaslomalta palaaminen on huomattavasti helpompaa kuin ennen
 • Vanhempien työntekijöiden kohtelun koetaan parantuneen selvästi

 Heikkouksia

 • On tehtävä etukäteistyötä tiedotuksen eteen
 • Työntekijät kaipaisivat lisää palautetta (sekä positiivista että negatiivista)
 • Tiedonkulussa on joskus vaikeuksia


 

“Ahaa”elämys

Pääkonttorin henkilöstöosasto on vastuussa yhtiön laajuisista henkilöstölle suunnatuista aktiviteeteista, työurien edistämisestä tai avaintehtävien täyttämisestä. Työntekijät eivät kokeneet näitä heille suunnatuksi tueksi tai palveluiksi.

Siispä henkilöstöhallinnon toimia hajautettiin, jotta henkilöstöpalveluista ja aktiviteeteista tulisi näkyvämpiä ja niille saataisiin käyttäjiä.


 

Toimet hankkeen ylläpitämiseksi

Hajautetut, “kykykeskuksiksi” kutsutut henkilöstöhallinnon yksiköt ovat kiinteä osa yritystä ja vastaavat siitä, että ikäjohtamiseen liittyvät kysymykset eivät pääse unohtumaan.

Lisäksi vuodesta 2018 lähtien on ollut käytössä yrityksen sisäinen sähköinen oppimisympäristö ”myCAMPUS”, jota voivat käyttää kaikki työntekijät iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Vuosikatsauksessaan yritys raportoi säännöllisesti toteuttamistaan ikäjohtamiseen ja henkilöstörakenteen monimuotoisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Hankkeen vaikutusten seuranta

Yritys on sitoutunut kattavaan eettiseen ohjeistoon. Se on voimassa kaikissa toimipaikoissa ja se löytyy yrityksen nettisivuilta

ZUMTOBEL on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn standardeja. Niiden noudattamista valvotaan vuosittaisilla konsultaatioilla, joihin osallistuvat kunkin tytäryhtiön johtajat. Valvonnassa otetaan huomioon myös ihmisoikeudet, sosiaalipalvelut, työterveys ja työturvallisuus sekä monia muita asioita. Monet tytäryhtiöt tarjoavat useita vapaaehtoisia sosiaalietuja riippuen paikallisten työntekijöiden tarpeista. Sosiaalietuisuuksiin voi kuulua yrityksen tukemat tai tarjoamat terveys-, tapaturma- tai henkivakuutukset. Eettisen ohjeiston rikkomuksista ilmoittamista varten on oma sisäinen kanava.

Yritys on myös sitoutunut tiettyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten ” terveys ja hyvinvointi”, ”laadukas koulutus” ja ” ihmisarvoinen työ ja talouskasvu”. Näistä on enemmän tietoa nettisivuillamme.

Zumtobel kuuluu myös Itävallan liittovaltion NESTORGOLD ohjelmaan.

Ohjelmassa yrityksille ja organisaatioille tarjotaan ohjeistusta ikärakenteen muutoksen. laadunvarmistuksen ja digitalisaation kaltaisten ilmiöiden kohtaamiseen. Ohjelman avulla myös kehitetään sukupolvijohtamista ja tehdään näkyviksi ikäjohtamisen hankkeita ja aktiviteetteja. Ohjelmassa myönnetään joka toinen vuosi laatutunnustus tästä toiminnasta.


 

Hankkeen hyödyt

Kaikki muutokset perustuvat sisäisen työterveyselimen analyyseihin niin että ne olisivat mahdollisimman tehokkaita ja vastaisivat yrityksen todellisiin tarpeisiin:

 • Kaikkien pitkällä sairaslomalla olleiden tuettu paluu työpaikalle on sujunut saumattomasti vuodesta 2015 lähtien. Useimmiten sairaslomien syynä on ollut syöpä tai mielenterveysongelmat.
 • Sairaslomien jälkeen on otettu tavaksi järjestää palavereja työhön palaajan kanssa, jotta työantaja voisi auttaa uusien poissaolojen välttämisessä
 • Yrityksen laajuiset demografiset työntekijärakenteen tavoitteet määriteltiin toimintavuodelle 2016/17 ja nyt niitä ollaan toteuttamassa

 

Työntekijöissä on suurin potentiaalimme. Haluamme löytää juuri oikeat lahjakkudet tarjoamalla heille enemmän kuin vain työpaikan.

— Stefan Rauth, SVP Global Human Resources Zumtobel Group


 

Henkilökohtainen suositus

Olemme kansainvälinen valaisimia valmistava yritys ja tarjoamme myös innovatiivisia valaistusratkaisuja, valaisinten osia ja niihin liittyviä palveluja. Työntekijät ympäri maailmaa osallistuvat valaisinvalmistuksen tulevaisuuden rakentamiseen luovien ja teknologisten ratkaisujen avulla. Palveluksessamme on monen erikoisalan osaajia mutta meillä on yhteinen intohimo.

Meistä on innostavaa luoda uutta samalla kun kohtaamme yhdessä haastavia ja vastuullisia tehtäviä. Jokaisella meistä on merkitys. Kiinnostaa sinua millainen urapolku vain, olemme varmoja. että voit toteuttaa koko potentiaaliasi meidän palveluksessamme!


Perustuu:

– yrityksen verkkosivut

– vuosikertomus 2019

– julkaisu: Työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä työntekijöiden pitäminen teollisuudessa, Healthy Workplaces Good Practice Awards 2016-2017, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2017.

Kuvaus mukana olevista kuvista:

PLANT DORNBIRN, Schweizerstr. 30, Dornbirn, Itävalta

LIGHT FORUM, Höchsterstr. 8, Dornbirn, Itävalta

ELBPHILHARMONIE, Hampuri, Saksa.

 

Haluatko ladata tämän hankekuvauksen? Voit tehdä sen tässä.