Age management

Age management je nová kompetence manažerů a supervizorů v pracovních organizacích postižených demografickými změnami. Týká se to soukromého i veřejného sektoru, organizace jsou nuceny upravovat své procesy tak, aby zohledňovaly všechny generace zaměstnanců. Největší potřeba age managementu je ve společnostech, kde se vyskytuje velká fyzická a / nebo duševní zátěž.

Partnerství v tomto projektu vzniklo s cílem pomoci při řešení tohoto problému a pomoci zaměstnavatelům a pedagogům porozumět procesům age managementu. Během 24 měsíců jsme vyvinuli dva výstupy, které zlepší dostupnost příkladů dobré praxe v oblasti age managementu a pomohou je šířit mezi zainteresovanými skupinami: online nástroj pro sdílení inspirativních příkladů a pak doporučení pro zaměstnavatele.

Tvorbu těchto výstupů podpořily i tři studijní cesty, které jsme uskutečnili ve Finsku, Itálii a Rakousku. Náš týmy odborníků navštívil organizace, kde age management funguje, a sbíral informace od manažerů, kteří tato opatření zavedli.

 

CÍlE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je pomoci procesu adaptace na rostoucí požadavky trhu práce tím, že poskytne kvalitní poradenský nástroj pro organizace (tj. pro manažery v oblasti age managementu nebo interní školitele) anebo pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (pro učitele a trenéry).

Hlavní cíl projektu jsme naplnili následujícími dílčími cíli:

– vytvořili jsme novou síť odborníků v oblasti age managementu;

– vytvořili jsme a poskytli odborné i laické veřejnosti vysoce kvalitní poradenský nástroj pro zavádění opatření age managementu;

– zapojili jsme do projektových vzdělávacích aktivit učitele a trenéry v oblasti age managementu (v řad poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy);

– dál šíříme výsledky projektu mezi další odborníky.

 

KRÁTKODOBÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Hlavním cílem školení bylo poskytnout synergické prostředí pro učení se praxí. Účastníci se zúčastnili dvou různých druhů aktivit, které se navzájem doplňovaly a poskytovaly optimální podmínky pro osvojení konkrétního metodického přístupu: návštěvy organizací a tematické workshopy.

Hlavní cíle studijních cest byly:

– vidět fungující systém age managementu v praxi;

– mít příležitost konzultovat jednotlivé funkce age managementu s profesionálem na místě;

– dozvědět se o podmínkách a okolnostech, které ovlivňovaly konkrétní případové studie;

– shromažďovat informace a materiály vhodné pro tvorbu výstupů projektu.

 

Cíle workshopů byly:

– naučit se vybraným dovednostem a kompetencím souvisejícím s konkrétní případovou studií;

– vypracovat metodiku, která by mohla být použita k řešení problému za simulovaných podmínek;

– učit se praxí;

– zjistit odpovědi na všechny otázky, na které by poradce pro age management mohl během své práce narazit;

– poskytnout doporučení užitečná pro uživatele výstupů.

 

Newsletters from our three training activities:

Training event in Italy, June 2019,

Training event in Finland, October 2019

Výstupy projektu

V projektu jsme navrhli a vytvořili dva různé výstupy: 

SBÍRKA INSPIRATIVNÍCH PŘÍKLADŮ Z PRAXE

Příklady pocházejí z organizací ze všech partnerských zemí, kde byl age management implementován a kde funguje s viditelnými pozitivními dopady pro organizaci a pro komunitu. Shromáždili jsme přes 25 příkladů, které jsou rozděleny podle země původu, oblasti dopadu, uvažovaného cílového věku atd. Každý příklad je popsán pomocí jednotného schématu se zaměřením na ty oblastí, které koncoví uživatelé potřebují nejvíce.

Do you know about examples within your professional network that are worth sharing? Please, read more here!

DOPORUČENÍ PRO ZAVÁDĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ORGANIZACÍCH

Protože každý z těchto příběhů přibližuje reálné podmínky, za kterých se organizace musela rozhodovat, představuje zároveň jedinečný učební materiál pro potenciální konečné uživatele, kterým mohou být buď poradci age managementu přímo v systému řízení společnosti nebo školitelé (interní školitelé pracující se zaměstnanci v organizacích nebo učitelé/školitelé odborného vzdělávání a přípravy pracující se studenty a studenty na vzdělávacích kurzech). Tato doporučení poskytují náhled do procesu rozhodování a řešení problémů reálných organizací.

Project outputs will be available as an open source in March 2021.